пожарна опасност

Ръководствa за оценка на пожарния риск

  Предвид нарастващия интерес към използването на техники за оценка на пожарната безопасност на сградите, редица организации ...

Oценка на пожарния риск в сгради – качествени и количествени методи

  С настоящата статия продължаваме поредицата статии, посветени на оценката и управлението на пожарния риск [1] [2]   За да се ...

Oценка на пожарния риск в сгради – идентифициране и анализ на опасности, събития и сценарии

  Като продължение на статията от 24 юли 2023, настоящата статия разглежда следващите стъпки в процеса по оценката на пожарния риск в ...

Оценка на пожарния риск в сгради – общ преглед

  Да се направи оценка на риска при извънредна ситуация, каквато е възникването на пожар, не е толкова просто и лесно, колкото при ...

< oбратно към Начало

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...