• 29 юни 2023
  • Автор: © Fire-TechInfo I новини и събития

ТехИнфо – спонсор на 22-та международна конференция за водна мъгла IWMC 2023

ТехИнфо стана спонсор на 22-та международна конференция за водна мъгла, обявиха от агенцията. Конференцията ще се проведе на 11 и 12 октомври в столицата на Дания – гр. Копенхаген.

Организатор на конференцията е Международната асоциация за водна мъгла (IWMA) – първата по рода си асоциация, посветена на водната мъгла като съвременна технология за ефективна и екологична противопожарна защита.

 

Снимка от миналогодишната 21-ва Международна конференция за водна мъгла. Източник: © IWMA
Снимка от миналогодишната 21-ва Международна конференция за водна мъгла. Източник: © IWMA

От създаването си през 1998 г. Aсоциацията подкрепя непрекъснатото развитие, изследванията и инженеринга на системите с водна мъгла. Членове на IWMA са производители, дистрибутори, застрахователни компании, научни институти, лаборатории, регулаторни органи, както и частни лица и експерти в противопожарната защита.

Както обикновено и в тазгодишното издание на конференцията ще участват лектори от цял свят. Първият ден от конференцията ще бъде посветен на приложението на водната мъгла в различни практически казуси. Вторият ден ще бъде посветен на нови научни изследвания и разработки в развитието на технологията за противопожарна защита с водна мъгла.

Специален акцент организаторите поставят върху привличането на млади научни таланти, предоставяйки награда за най-добрата докторска дисертация на тема водна мъгла. Също така IWMA предлага безплатно участие за студенти, които желаят да присъстват на конференцията.

Цялата информация за предстоящата конференция е достъпна на https://iwma.net/iwmc.

 

Информация за контакт:

Международна асоциация
за водна мъгла (IWMA)

Хамбург, Германия
тел.: + 49 (0) 174 3013878

Уебсайт: www.iwma.net

 

Източник: © IWMA
Снимки: © IWMA

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...