• 10 февруари 2023
  • Автор: Съдържание от ТехИнфо

Съвременната среда изисква устойчива противопожарна защита

Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и функционирането на сградите. Развитието на знания и компетенции в сферата на пожарната безопасност е необходимост, съпътстваща изграждането на всяка съвременна сграда.

 

 

КАКВО Е СЪВРЕМЕННА УСТОЙЧИВА СГРАДА?

За да отговорят на съвременните потребности на хората за удобство, комфорт, функционалност и здравословна среда, съвременните сгради се отличават с модерна архитектура и сложна конфигурация, нови конструктивни и строителни материали, енергийно ефективни решения и модерни технологии за сигурност, безопасност и комфорт. Съвременните сгради вече не са само място за обитаване, а все повече се превръщат в част от градската екосистема и допринасят с екологични, социокултурни и икономически ползи за хората и обществото. Амбицията е постигането на устойчиво функциониране с минимум ресурси, циркулярност, нулеви вредни емисии и минимално или близко до нулата въздействие върху околната среда.

В съвременните сгради все повече се използват нови високоефективни изолационни и строителни материали, които имат отлични топлинни и механични показатели и допринасят за устойчивостта на сградата, но от гледна точка на пожарната безопасност са рисков фактор, тъй като са неустойчиви при висока температура или са лесно възпламеними. Използването на такива материали налага промяна в съществуващите стратегии за противопожарна защита и разкрива нови възможности за внедряване на модерни технологични решения за пожарна безопасност. От съществено значение е развитието на знания и компетенции, свързани с внедряването на устойчиви, ориентирани към бъдещето технологични решения за противопожарна защита, като част от развитието на устойчиво екологично строителство.

КАКВО Е УСТОЙЧИВА ПОЖАРНА ЗАЩИТА?

Съвременната устойчива пожарна защита съпътства изграждането на съвременните устойчиви сгради. Развива се в три направления:

  • Висока компетентност за пожарна безопасност
  • Нови технологични високоефективни решения за пожарна безопасност
  • Екологични решения за пожарна безопасност

Новите архитектурни пространства, новите строителни и изолационни материали изискват и нови технологични решения и висока
компетентност в сферата на пожарната безопасност. Пожарната безопасност изисква осъзната отговорност и цялостен подход, който започва с внимателно проучване и анализ, разработване на инженерна концепция и проект, последвани от стриктно изпълнение, внедряване и поддръжка през целия жизнен цикъл на сградата. Най-ефективното решение е холистичният подход, които обединява следните три групи мерки:

1) Правилна концепция за противопожарна защита

Правилната защитна концепция може да бъде постигната само чрез задълбочен анализ, задълбочени знания, компетенции и богата инженерна практика. Необходимо е да се определи целта на противопожарната защита, както и да се направи точен анализ на риска от възникване на пожар и оценка на последствията от пожар.

2) Системи за ранно откриване, известяване и гасене на пожар

Внедряването на системи за пожарна безопасност е задължително, особено в големи сгради, сгради с висока и средна височина, складове, промишлени и логистични обекти. Надеждните системи за откриване и потушаване на пожар са от решаващо значение за изграждането на устойчива противопожарна защита.

3) Управление на пожарната безопасност

Тази мярка е особено важна за предотвратяване възникването на пожар или ограничаване последиците от пожар. Тя може да бъде осъществена чрез възлагане на повече отговорности по отношение на планиране, изграждане, обновяване и поддръжане на системите за пожарна безопасност. Кампании за повишаване на осведомеността и осигуряване на обучения както за собственици и управители, така и за обитателите на сгради, са също много ефективна мярка за подобряване на културата на пожарна безопасност в сградите.

 

Източник: © ТехИнфо
Снимки: © ТехИнфо

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...