• 22 август 2023
  • Автор: Fire-TechInfo I маркетинг публикация

Защита на големи търговски и обществени сгради с решенията на VID FIREKILL (видео)

VID FIREKILL, водеща компания в разработката и производството на противопожарни системи с водна мъгла, предлага цялостна противопожарна защита на всички видове големи обществени сгради – офис сгради, хотели, търговски центрове, болници, медицински центрове, високи мултифункционални сгради, университети, училища и др.

 

Големите търговски и обществени сгради представляват предизвикателство пред противопожарната защита. Те съдържат множество опасности от пожар, имат сложна архитектура и комбинират различни функции.

Системата с водна мъгла с ниско налягане FIREKILLTM е създадена да защитава различните зони в търговските и обществените сгради, като гарантира безопасността на хората, предпазва имуществото и предотвратява скъпите прекъсвания на работния процес.

FIREKILLTM – едно решение за множество пожарни опасности

Системата FIREKILLTM осигурява цялостна защита на високи многофункционални сгради, които могат да включват в структурата си различни по тип помещения – търговски центрове и хранителни магазини на партерно ниво, офисни и хотелски помещения на по-горните етажи, ресторанти на последните етажи, складови помещения, технически и сървърни помещения, атриуми, подземни гаражи и др. Тези сгради добавят допълнителни предизвикателства към противопожарната защита поради различните групи пожарни опасности.

Съчетавайки различни видове дюзи, всяка подходяща за конкретна област и група пожарна опасност, системата FIREKILLTM е подходящото решение за защита на цялата сграда. Вижте повече в краткото видео по-долу:

Системата FIREKILLTM с водна мъгла ниско налягане отговаря на европейския стандарт EN 14972, приложим в България, както и на други международни стандарти като FM, VdS и др. FIREKILLTM е едно от най-екологичните решения в противопожарната индустрия, използва минимално количество чиста вода, енергийно ефективна е, безопасна е за хората и за околната среда.

 

Информация за контакт:

ТехИнфо
Представител за България на VID FIREKILL

София, ул. Фредерик Жолио-Кюри 20
Моб.тел: +359 888 441 336
И-мейл: info@techinfo.bg
Уебсайт: www.techinfo.bg

 

Източник: © ТехИнфо
Снимки: © VID FIREKILL, © ТехИнфо

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...