• 24 януари 2023
 • Автор: © Fire-TechInfo I маркетинг публикация

Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия, Част 2

Защо системата FIREKILL е най-доброто решение за комплексна защита от пожар?

 

Продължава от Част 1

Системата FIREKILL™ е цялостно решение за проектиране, инсталиране, експлоатация и поддръжка на противопожарни инсталации във всички познати видове сгради, индустриални и инфраструктурни съоръжения. Системата включва помпи, вентили, изпускателни дюзи, всички проектирани да функционират като една специална противопожарна система. Работи при ниско налягане обичайно до 8 бара, като произвежда водна мъгла през набор от дюзи, специално проектирани и одобрени за различни опасности от пожар, включително стандартизираните LH, OH1, ОН2 / ОН3, ОН4, HHP, както и специални пожарни опасности в индустрията.

 

Пълна гама оборудване за водна мъгла ниско налягане. Източник: © VID FIREKILL
Пълна гама оборудване за водна мъгла ниско налягане. Източник: © VID FIREKILL

В резултат на обширни изследвания и разработки, както и на проведените множество пълномащабни пожарни тестове служителите на компанията са уверени в производителността на тяхната система.

Системата FIREKILL™ отговаря на най-високите стандарти в областта на противопожарната индустрия. Основните стандарти, които понастоящем определят изискванията към системите с водна мъгла, са CEN EN 14972, NFPA 750, VdS 3188 и BS 8489. За разлика от стандартите за спринклерни и газови инсталации, те не следват предписания, а подход, основан на тестови доказателства за ефективността при всяко приложение и пожарен риск. Тестовите протоколи са публикувани в рамките на стандартите за одобрение като FM 5560 и VdS 3883. Допълнително европейският стандарт CEN EN 14972 предоставя насоки за разработване на протоколи за изпитване на пожар за специални приложения.

FIREKILL™ е тествана и одобрена въз основа на съществуващите протоколи за широк спектър от приложения. Нещо повече, разполага с няколко собствени разработки на тестови протоколи за специални опасности, съгласно Приложенията към стандарта CEN EN 14972. Системата притежава сертификати за съответствие от акредитирани лаборатории, както и сертификати за одобрение от трети независими органи като FM Approvals и DNV. Системата има четири нива на сертификация.

Освен огневите тестове, всички компоненти на системата са преминали необходимите тестове, доказващи тяхната здравина и надеждност, а производствената система е сертифицирана по ISO 9001 и одобрена от FM, DNV/GL и Loyds Register MED-B.

Системата FIREKILL™ постоянно се допълва от нови успешно тествани приложения, чийто пожарни сценарии са описани точно в техническата документация на системата и в ръководството за проектиране, инсталиране, експлоатация и поддръжка (DIOM), одобрено от FM Approvals.

Тези важни документи дават пълни указания за успешно внедряване на системта. Ръководството DIOM съдържа всички важни детайли за дизайна на системата като тип на дюзата, разстояния, максимални височини на монтаж, минимални налягания, времена на изпускане, ограничения за приложимост и т.н. Протоколите от огневите тестове включват важна информация за геометрията на пространствата, пожарните натоварвания, сценариите за пожарни тестове, условията на изпитване, критериите за приемане на системата и други.

Какви са ползите от внедряване на системата FIREKILL?

Интелигентният уникален дизайн на системата FIREKILL™ носи редица ползи за клиентите и партньорите на компанията.

Базирана изцяло на предварителни тестове за различните пожарни опасности, системата позволява на проектантите да създават персонализирани решения, които отговарят на специфичните изисквания на клиентите и на особеностите на защитавания обект. Системата FIREKILL™ покрива почти всички пожарни рискове с еднаква максимална ефективност. Тя осигурява надеждна, екологична, напълно безопасна и устойчива във времето противопожарна защита, което я превръща в най-рентабилното и най-екологичното решение в противопожарната индустрия не само в сравнение с традиционните системи, но и в сравнение с технологията с водна мъгла високо налягане.

Водна мъгла ниско налягане. Източник: © VID FIREKILL
Водна мъгла ниско налягане. Източник: © VID FIREKILL

Индивидуалният компактен дизайн, функционалните характеристики, ресурсната ефективност и естетическият дизайн на дюзите позволяват повече свобода при проектиране и възможност за реализиране на съвременни архитектурни концепции, което води не само до удовлетвореност за инженери и архитекти, но и спестява значителни разходи за клиенти и инвеститори.

Системата FIREKILL™ работи чисто и ефективно и изисква минимално обслужване и поддръжка, а технологията с ниско налягане позволява перфектно адаптиране към структури със спринклерна противопожарна система. Индивидуалният дизайн на дюзите позволява персонализирани концепции в зависимост от локалните изисквания или специфичното приложение, както и лесна интеграция в съществуващите структури.

Клиентите също така могат да се възползват от компактното системно оборудване, което означава малки размери на помпените помещения, малки резервоари за съхранение на вода и малки размери на тръбите за по-лесно интегриране в строителни конструкции, особено при проекти за модернизиране на съществуваща противопожарна система или създаване на хибридни системи.

FIREKILL™ работи най-често при налягане до 8 бара, като същевременно използва толкова малко вода, колкото системите високо налягане, работещи обикновено при налягане над 50 бара. Ниското налягане гарантира висока надеждност и здравина, както при спринклерните инсталации, и същевременно спомага за по-ниските разходи за монтаж, експлоатация и поддръжка. Системата може да бъде проектирана, инсталирана и поддържана със същите знания и умения, както при конвенционална спринклерна система. Сравнена със системите с водна мъгла високо налягане FIREKILL™ е по-здрава и по-надеждна, използва по-малко електроенергия, а заради по-големите отвори на дюзите не се нуждае от филтрирана вода за да функционира безпроблемно.

Системата FIREKILL™ може да бъде инсталира и поддържа само от обучени и сертифицирани от производителя партньорски организации, което гарантира високото качество и надеждност на всяка конкретна инсталация. А резултатът от внедряване на системата винаги е положителен и може да се обобщи в дългосрочните ползите, които носи за всички ангажирани в строително-инвестиционния процес – инвеститори, собственици и ползватели на сгради.

Водна мъгла ниско налягане Приложения © Fire-TechInfo

Дългосрочни ползи от внедряване на системата с водна мъгла ниско налягане FIREKILL™
за инвеститори, собственици и ползватели на сгради:

 • 100% екологично и устойчиво решение;
 • 100% сигурно и безопасно за хората решение;
 • 100% надеждно персонализирано решение;
 • Ефективно решение за почти всички пожарни рискове в съвременните сгради, промишлени съоръжения и инфраструктурни обекти;
 • Ефективно решение за специфични приложения там, където останалите противопожарни системи не предлагат необходимата защита;
 • Надеждно решение за защита на материални активи и оборудване, непрекъснатост на работния процес;
 • Дългосрочно решение – за разлика от газовите гасителни агенти не съществува риск от регулатрна забрана за използване в бъдеще;
 • Едно решение за множеството пожарни рискове в една сграда/обект;
 • Бърза възвращаемост на инвестицията и ниска застрахователна премия;
 • Експертиза от глобален доставчик с повече от 25-годишен опит в разработването, производството и продажбата на системи с водна мъгла ниско налягане.

 

Информация за контакт:

ТехИнфо
Оторизиран партньор за България
на VID FIREKILL

София, ул. Фредерик Жолио-Кюри 20
Моб.тел: +359 888 441 336
И-мейл: info@techinfo.bg
Уебсайт: www.techinfo.bg

 

Източник: © ТехИнфо
Снимки: © VID FIREKILL, © ТехИнфо

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...