• 27 ноември 2022
  • Автор: © Fire-TechInfo I норми и стандарти

Стандарти: БДС EN 13565-2:2018+AC:2019

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част 2: Проектиране, монтиране и поддържане


Обект и област на приложение

This document specifies the requirements and describes the methods for design, installation, testing and maintenance of low, medium, and high expansion foam fire extinguishing systems.
Foam systems may be used to suppress the release of toxic vapours but this application is outside the scope of this document.
This document provides guidance for the design of various foam systems available to persons with knowledge and experience in determining the selection of foam fire extinguishing systems which will be effective in protecting specific hazard configurations. For the application of this standard, a risk assessment by a qualified and experienced person should be performed for both new and existing systems, however the risk assessment is outside the scope of this document.
This document does not cover a risk analysis carried out by a competent person.
Nothing in this document is intended to restrict new technologies or alternative arrangements, provided that the level of foam system performance prescribed in this standard is not lowered, and supported by documented evidence/test reports.
All foam systems are generally unsuitable for the following:
– chemicals, such as cellulose nitrate, that release sufficient oxygen or other oxidizing agents which can sustain combustion;
– energized unenclosed electrical equipment;
– metals such as sodium, potassium and sodium-potassium alloys which are reactive to water;
– hazardous, water-reactive materials such as triethyl-aluminium and phosphorous pentoxide;
– combustible metals such as aluminium and magnesium.

Пълният текст: БДС EN 13565-2:2018+AC:2019

Поправка/изменение: БДС EN 13565-2:2018+AC:2019/AC:2021

 

Източник: Български институт за стандартизация

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...