стандарти

Насоки за проектиране на стационарни пожарогасителни системи с водна мъгла – част 1

Автори: Гневош Семятковски, VID FIREKILL Диана Георгиева, ТехИнфо Проектирането на системи за пожарогасене с водна мъгла не е по-сложно от, ...

Стандарти: БДС EN 16750:2017+A1:2021

Обект и област на приложение Този европейски стандарт специфицира инсталации с обеднена на кислород атмосфера, които се използват ...

Стандарти: БДС EN 12845:2015+A1:2020

Обект и област на приложение Този европейски стандарт определя изисквания и дава препоръки за проектирането, монтажът и поддръжката ...

Стандарти: БДС EN 13565-1:2019

Обект и област на приложение Този европейски стандарт определя изисквания за материалите, конструкцията и експлоатационните ...

Стандарти: БДС EN 16925:2019

Обект и област на приложение This document specifies requirements and gives recommendations for the design, installation, water supplies and backflow prevention, commissioning, maintenance and testing of fixed residential ...

Стандарти: БДС EN 54-1:2021

  Обект и област на приложение: Този документ дефинира термините и дефинициите, които се използват в серия от стандарти EN 54 Той ...

Стандарти: БДС EN 13565-2:2018+AC:2019

Обект и област на приложение This document specifies the requirements and describes the methods for design, installation, testing and maintenance of low, medium, and high expansion foam fire extinguishing systems Foam ...

Стандарти: СД CEN/TS 54-14:2019

Обект и област на приложение This document provides guidelines for the application of automatic fire detection and fire alarm systems in and around buildings The guideline covers planning, design, installation, ...

Стандарти: БДС EN 15004-1:2019

Обект и област на приложение Този документ специфицира изискванията и дава препоръки за проектирането, монтирането, изпитването, ...

Стандарти: БДС EN 14972-1:2021

Обект и област на приложение This document specifies requirements and gives recommendations for the design, installation, inspection and maintenance of all types of fixed land based water mist systems This document is ...

< oбратно към Начало

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...