Синхрон-С

Противопожарна защита на високи сгради – Част 2

Продължава от Част 1 При проектирането на противопожарни инсталации за високи сгради, необходимо е да се вземат предвид специфичния ...

Противопожарна защита на високи сгради – Част 1

  По-високи и по-близо една до друга – това е бъдещето на сградите в Европа Строителството на високи сгради заема все по-важно ...
Система за защита срещу пожар в сървърни и електрически шкафове.

Патентована система за противопожарна защита в сървърни шкафове – FRP-2A

  СИНХРОН-С, специализирана в областта на пожарната безопасност, обяви своя нов продукт - FRP-2A - система срещу пожар в сървърни и ...

Как да защитим ценно имущество и оборудване от унищожителната сила на евентуален пожар? – Част 2

Продължава от Част 1 СПЕЦИАЛНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ Автоматичните спринклерни инсталации са най-често срещаният тип ...

Как да защитим ценно имущество и оборудване от унищожителната сила на евентуален пожар? – Част 1

  Технологиите за противопожарна защита на обекти със „специален пожарен риск“ се различават от конвенционалната спринклерна ...

Ранно откриване на пожари в промишлени предприятия и складове посредством детекция на газ и пламък

СИНХРОН-С, специализи­рана в изграждането на системи за пожароизвестяване и пожарога­сене, предлага решения за ранно откриване на ...

Защита на данни от пожар в дейта центрове, сървърни помещения и компютърни зали

СИНХРОН-С, специализирана в проектиране и изграждане на противопожарни системи, предлага съвременни решения за защита от пожар на ...

Защита от пожар в големи сгради, обществени гаражи, складове и производствени халета

СИНХРОН-С, специализирана в проектиране и изграждане на противопожарни системи, предлага надеждни решения за защита от пожар в големи и ...

< oбратно към Начало

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...