пожарна безопасност

Великобритания одобри второ стълбище за жилищни сгради над 18 метра

24 юли 2023, Правителството на Великобритания потвърди, че всички нови жилищни сгради с височина над 18 метра ще имат второ ...

Пожарната безопасност – от традиционно консервативен сектор в съвременен устойчив бизнес

Съвременната среда е гъвкава и иновативна Тя позволява на архитекти, проектанти и инженери съвместно да изградят по-красиви, ...

Надеждната стратегия за пожарна безопасност изисква изпълнението на седем основни елемента

През последните десетилетия на европейско равнище се постигнаха значителни подобрения в противопожарната защита, благодарение на ...

Устойчивата пожарна защита изисква надеждна стратегия за пожарна безопасност

В съвременните големи сгради, независимо дали са промишлени, търговски или административни, съществуват редица фактори за възникване ...

Съвременната среда изисква устойчива противопожарна защита

Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и ...

Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?

Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и ...

< oбратно към Начало

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...