нормативна уредба

Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн ДВ бр89 от 28 Октомври 2014 г, попр ДВ бр105 от 19 ...

Наредба № РД-02-20-2 от 21 декември 2015 г. за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели

В сила от 01032016 г Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Обн ДВ бр8 от 29 Януари 2016 г Глава първа ЦЕЛ ...

Наредба № РД-02-20-2 от 28 септември 2020 г. за условията и реда за проектиране, изграждане …

Наредба № РД-02-20-2 от 28 септември 2020 г за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за ...

Наредба № РД-02-20-1 от 19 януари 2017 г.

НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 1912017 г за планиране и проектиране на строежи, предназначени за производство, съхранение и търговия на оръжия, ...

Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

В сила от 01032015 г Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Обн ДВ бр14 от 20 Февруари 2015г, изм и доп ДВ бр18 от 8 ...

Наредба № РД-02-20-6 от 19 декември 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите

В сила от 04042017 г Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Обн ДВ бр1 от 3 Януари 2017г Глава първа ОБЩИ ...

Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …

Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им ...

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Обн ДВ, бр 96 от 04122009 г, в сила от 04062010 г; попр ДВ, бр 17 от 02032010 г; изм ДВ, бр 101 от 28122010 г; изм и доп ДВ, бр 75 от 27082013 г, изм и доп ДВ, бр 69 от 19082014 г, ...

< oбратно към Начало

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...