инсталации с водна мъгла

Насоки за проектиране на стационарни пожарогасителни системи с водна мъгла – част 3

Автори: Гневош Семятковски, VID FIREKILL Диана Георгиева, ТехИнфо Проектирането на системи с водна мъгла не трябва да се ограничава до ...

Насоки за проектиране на стационарни пожарогасителни системи с водна мъгла – част 2

Автори: Гневош Семятковски, VID FIREKILL Диана Георгиева, ТехИнфо Темата за обезопасяването на подземните гаражи става все по-актуална ...

Насоки за проектиране на стационарни пожарогасителни системи с водна мъгла – част 1

Автори: Гневош Семятковски, VID FIREKILL Диана Георгиева, ТехИнфо Проектирането на системи за пожарогасене с водна мъгла не е по-сложно от, ...

Стандарти: БДС EN 14972-1:2021

Обект и област на приложение This document specifies requirements and gives recommendations for the design, installation, inspection and maintenance of all types of fixed land based water mist systems This document is ...

< oбратно към Начало

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...