• 4 септември 2023
  • Автор: © Fire-TechInfo

Oценка на пожарния риск в сгради – качествени и количествени методи

Общ преглед за ролята на оценката и управлението на пожарния риск за сигурността на сградите

 

С настоящата статия продължаваме поредицата статии, посветени на оценката и управлението на пожарния риск. [1] [2]

 

За да се изготви оценка на пожарния риск, всички данни, генерирана по време на анализа на честотата и последствията от пожарните сценарии, които представляват опасност, се комбинират и анализират. Това може да бъде постигнато по различни начини, включително качествени, полуколичествени и количествени методи.


Качествени и количествени методи за измерване на пожарния риск,
матрица на риска

Качественият подход третира както честотата, така и последствията и включва методи като матрица на риска и индекси на риска, групиране на риска. Примери са показани в таблици 1 и 2 и фигура 2.

Таблица 1: Критерии за класифициране на възможните последствия. Източник: © SFPE
Таблица 1: Критерии за класифициране на възможните последствия. Източник: © SFPE

 

Таблица 2: Примерни критерии за честота, използвани за класифициране на вероятността. Източник: © SFPE
Таблица 2: Примерни критерии за честота, използвани за класифициране на вероятността. Източник: © SFPE

 

Фигура 1: Класифициране на последствията и честотата, матрица на риска. Източник: © SFPE
Фигура 2: Класифициране на последствията и честотата, матрица на риска. Източник: © SFPE

Полуколичествените методи комбинират количествени и качествени инструменти. Полуколичествени методи използват източници като актюерски данни, които предоставят данни за количествен честотен анализ, но качествен анализ на последствията. Други методи използват моделиране на ефектите от пожара за количествен анализ на последствията, но третират честотния анализ качествено. Тези подходи могат да се използват с дърво на събитията или други аналитични методи. Методът дърво на събитията често се използва за анализиране на сложни ситуации с няколко възможни сценария, при които няколко противопожарни системи или системи за безопасност са налице или се обмисля тяхното използване. Дървото на събитията се разработват за сценарий с вече описани честоти и последствия, след което се изчислява рискът.

Един от методите за количествено определяне на пожарния риск от множество пожарни сценарии е показан по-долу:

Σ Ri = Σ Li x Fi
където
Ri = Риск, свързан със сценарий i
Li = Загуба, свързана със сценарий i
Fi = Честота на възникване на сценарий i

Последният тип инструмент за оценка на риска е подходът на ползите и разходите, чрез който могат да се определят разходите, необходими за постигане на различни равнища на редуциране на риска, или да се определят оптималните нива на противопожарна защита въз основа на очакваните загуби. Тези подходи често се използват в застрахователната индустрия и от фасилити мениджърите, за да балансират решенията за приемане, смекчаване, прехвърляне или избягване при управлението на риска. Резултатът често се изразява като очаквани загуби или разходи, които включват капиталови разходи, разходи за поддръжка и очакваните загуби.

Следете и останалите статии по темата!

 

Референции:
[1] http://fire-techinfo.com – Оценка на пожарния риск в сгради – общ преглед
[2] http://fire-techinfo.com – Oценка на пожарния риск в сгради – идентифициране и анализ на опасности, събития и сценарии
[3] http://sfpe.org – Аn оverview of аpproaches and resources for building fire risk assessment
[4] SFPE Engineering Guide – Fire Risk Assessment, Society of Fire Protection Engineers

 

Източник: © SFPE
Снимки: © SFPE, © Fire-TechInfo

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...