• 12 август 2023
  • Автор: © Fire-TechInfo

Oценка на пожарния риск в сгради – идентифициране и анализ на опасности, събития и сценарии

Общ преглед за ролята на оценката и управлението на пожарния риск за сигурността на сградите

 

Като продължение на статията от 24 юли 2023, настоящата статия разглежда следващите стъпки в процеса по оценката на пожарния риск в сгради (реф. Фигура 1 [1])

 

 

Идентифициране на опасност, събитие и сценарий

Опасност е състояние или физическа ситуация с потенциал да доведе до увреждане или щети върху обекта на оценката на риска (напр. хора, имущество, непрекъснатост на работата). Заплахата, породена от опасността, е основа за идентифициране на сценарии. Ако потенциалът за нежелани последици от опасността се прояви на практика, това представлява събитие. Пожарният сценарий е пожарен инцидент, характеризиращ се с поредица от събития. Опасностите от пожар включват източници на топлина (с потенциал за запалване) и запалими материали (вид, разположение, вторични продукти от горене). Опасност от запалване може да представлява отоплително оборудване. Допълнителна опасност може да бъде земетресение, което може да доведе до контакт на отоплителното оборудване с нежелан запалим материал. Ако материалът се запали, защото отоплителното оборудване е било съборено при земетресение, това е събитие. Ако огънят се разпространи към съседни предмети и продължи да се разраства, това е сценарий.

Пожарният сценарий е качествено, базирано на времева последователност описание на пожар, което идентифицира ключови събития, характеризиращи пожара. Пожрният сценарий трябва да описва пожара от възникването до изгарянето или изгасването, включително работата на пасивните или активните системи за противопожарна защита, които участват. Той също така трябва да идентифицира кой или какво е изложено на огъня и каква е величината или тежестта на вредата.

Клъстерите са друг термин, използван при оценката на пожарния риск, и представляват групи от сценарии, които имат някои, но не непременно всички общи характеристики, и са изразени на ниво на детайлност, подходящо за инженерен анализ. Групирането на сценарии е необходимо, тъй като всеки отделен сценарий (последователност от събития) ще има данни за незначителна честота. Например сценарий за пожар може да започне така: „Запалена свещ се преобръща върху тапициран стол в хола. Столът се запалва и огънят се разраства“. Данни за честотата за точно този сценарий може да не съществуват. Въпреки това групата от сценарии може да бъде: „Открит пламък възпламенява запалим горивен материал в жилищна зона“. Данни в подкрепа на оценката на честотата на този сценариен клъстер могат да бъдат намерени в различни ресурси като например статистически доклади на NFPA и други подобни организации.

Честотен анализ, анализ на последствията и анализ на данни

Ключов фактор, който отличава оценката на пожарния риск от анализа на опасността от пожар (FHA), е включването на оценка за вероятността събитие или сценарий да се случи. За честотния анализ са необходими данни от надеждни източници. Това може да включва субекти като NFPA, и други подобхи организации които отчитат статистика на пожарите; застрахователни компании, които събират данни за пожари; както и производители или други организации, като следят за безопасност на производствените процеси и разполагат с данни за надеждността на компонентите и производствените системи.

Бази данни като NFIRS (National Fire Incident Reporting System, USA) улавят данни за степента на разпространение на пожара (напр. по вид/артикул на произход, място на произход и др), което може да бъде полезно при раглеждане надеждността на ограничаване.

Анализите на последствията често се извършват от експерти с помощта на аналитични или изчислителни методи, като се оценяват фактори като ефективност на противопожарните системи на сградата за определения пожарен сценарий. Въпреки това, те могат също така да използват исторически данни от подобни случаи, поне като база за сравнение. Експертна преценка може да се приложи и за целите на скрининга.

Следете и останалите статии по темата!

 

Референции:
[1] http://fire-techinfo.com – Оценка на пожарния риск в сгради – общ преглед
[2] http://sfpe.org – Аn оverview of аpproaches and resources for building fire risk assessment
[3] SFPE Engineering Guide – Fire Risk Assessment, Society of Fire Protection Engineers

 

Източник: © SFPE
Снимки: © Fire-TechInfo

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...