• 8 февруари 2024
  • Автор: © Fire-TechInfo

Oценка на загубите от пожар в сгради – общ преглед

Общ преглед за ролята и въздействието на противопожарната защита за намаляване на загубите от пожар

 

Оценката на загубите, свързани с последици от екстремни условия, причинени от природни бедствия или аварии, представлява ключов аспект за вземане на решения относно устойчивостта на инфраструктура и безопасността на хората както на частно, така и на обществено ниво. Количественото определяне на ефектите от тези събития дава възможност за разглеждане на разходите и ползите от инвестиране в различни мерки за намаляване на вероятността от тяхното възникване и/или последствия.

 

Настоящото проучване се фокусира върху пожари в сгради – сравнително редки събития, които обаче могат да възникнат във всяка конструкция, повече или по-рядко, в зависимост от заетостта на сградата и въведените мерки за пожарна безопасност. В зависимост от размера и естеството на пожара, който може да възникне в дадена сграда, той може да предизвика различни ефекти – от незначителни щети до катастрофални последици. Пожарът може пряко да застраши човешки живот и имущество, както и да причини непреки или последващи загуби на финансово, социално и екологично ниво.

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ЗАГУБИТЕ ОТ ПОЖАР

Съществуват различни методологии за оценка на загубите. Като цяло във всяка методология е възможно да се разграничат три категории.

1. Опасност

Категорията „Опасност“ определя характеристиките на опасността, обикновено по отношение на честота на възникване и интензитет.

2. Щети

Категорията „Щети“ изследва връзката между дефинираната опасност и нивото на щетите или последствията, причинени от опасността.

3. Загуби

Категорията „Загуби“ има за цел да превърне щетите и последствията в количествена оценка на загубата – разходи. Това обикновено се прави на финансово ниво, като обща основа, върху която различните последствия и загуби могат лесно да бъдат свързани с цена.

В зависимост от опасността, целта на анализа и наличната информация, загубите могат да бъдат оценени с различно ниво на сложност. Например, „базиран на моделиране подход“ обикновено е по-подходящ за изчерпателен анализ, при който последствията от опасността са количествено определени в детайли. Това обаче изисква високо ниво на информация и може да отнеме много време и ресурси. От друга страна, „статистическият подход“ може значително да опрости анализа чрез оценка на подходящи параметри въз основа на налични статистики и бази данни. Резултатите обаче могат да бъдат доста общи, тъй като статистическите анализи са силно зависими от наличните данни, които могат да бъдат ограничени или неточни. Различни подходи и методологии с различни нива на сложност могат да бъдат приети за оценка на загубите. Изборът зависи преди всичко от целта на анализа и качеството на наличната информация, специфична за разглеждания пожарен сценарий.

Възникването и разпространението на пожар в сградата може да причини широк спектър от щети в зависимост от много различни фактори, като например размера и продължителноста на пожара, но също така и от типа и характеристиките на сградата (напр. вида на запалимите материали, условията на вентилация, противопожарните мерки и др.).

ПРЕКИ И НЕПРЕКИ ЗАГУБИ ОТ ПОЖАР

Загубите от пожар обикновено се разделят на преки и непреки. Преките загуби се отнасят до непосредствените щети върху сградата, имуществото и обитателите на сградата. Това са всички загуби, които могат да бъдат причинени по време на пожар. От друга страна, след потушаването на пожара, бизнесът, обществото, околната среда и други заинтересовани страни могат да бъдат косвено засегнати от последиците от пожара. Това са непреките загуби – косвени или последващи загуби.

Загубите, причинени от пожар, по своята същност са „несигурни“ и трудни за оценка в който и да е предварителен анализ. Освен това разходите, свързани със защитата от пожар, трябва да вземат предвид възможността/ вероятността от възникване на пожар, както и „вероятните щети“ от пожара. Вероятните щети се влияят от голям брой параметри и серия от предположения, поради което вероятното намаляване на щетите от пожар, свързани с конкретна мярка за пожарна безопасност, е трудно да се определи количествено.

Основната цел на методите за оценка на загубите от пожар е да се оцени ефектът от различните противопожарни мерки върху последствията, причинени от пожара. Следователно изходът, получен от анализа на оценката на загубите, трябва да бъде чувствителен към различни мерки за противопожарна защита. Например, методите за оценка на преките и непреките загуби от пожар, трябва да позволяват анализ на зависимостта от активни и пасивни противопожарни мерки.

Следете и останалите статии по темата!

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...