• 25 март 2023
  • Автор: © Fire-TechInfo I новини и събития

FM Global одобри системите с водна мъгла за защита на всички зони в центровете за данни

 

През месец януари 2023 г. FM Global издаде последната ревизирана версия на насоки 5-32 за предотвратяване загуба на имущество (Property Loss Prevention Data Sheet 5-32) в центрове за данни и свързани съоръжения, с което позволява оборудването в залите за данни, използващи литиево-йонни батерии в разпределени захранващи системи, да бъде защитавано с автоматични системи с водна мъгла.

 

С това решение авторитетната международна организация одобри напълно системите с водна мъгла за защита на всички зони в центровете за данни.

FM Global непрекъснато актуализира своите информационни листове, базирани на нови, но доказани технологии. Приемането от FM Global на водната мъгла като жизнеспособна технология за защита на дейта центрове е втората много важна новина в противопожарната индустрия, след като 3М анонсира наскоро постепенното оттегляне от производство на Novec 1230 (като част от PFAS портфолиото на компанията) – един от основните чисти агенти, използвани в последните години за защитата на дейта центрове.

Според специалистите в противопожарната индустрия тези събития ще повлияят значително и бързо развитието на сектора. Ще се повиши търсенето от страна на възложители и инвеститори на решения с водна мъгла като доказано най-екологичната, най-ефективната и най-рентабилната технология, която носи стойност за хората, бизнеса и околната среда.

Компанията VID FIREKILL, като лидер в противопожарната индустрия, вече има одобрена от FM Approvals система с водна мъгла ниско налягане, специално създадена за защита на дейта центрове. Системата е одобрена за защита на всички области в съвременните центрове за данни, включително сървърни зали, двойни подове и окачени тавани, технически помещения, офиси и др. В сравнение с традиционните спринклери използва значително по-малко вода, като същевременно работи при ниско водно налягане – съществено предимство пред системите с водна мъгла високо налягане. Системата на VID FIREKILL е напълно безопасна за хората, околната среда и оборудването.

 

Източник: © VID FIREKILL, © FM Global
Снимки: © Fire-TechInfo

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...