• 6 март 2023
 • Автор: © Fire-TechInfo I маркетинг публикация

FIREKILL™ – модерният подход в противопожарната индустрия

Съвременните изследвания с експериментални и изчислителни методи, съставянето на компютърни модели и валидирането им чрез пожарни тестове дават възможност за разработване на системи с водна мъгла – много по-ефективни и по-ефикасни от познатите досега противопожарни системи. Този подход следва компанията VID FIREKILL, когато разработва и създава системата за защита от пожар с водна мъгла ниско налягане – FIREKILL™.

 

Дюзи за водна мъгла ниско налягане. Източник: © VID FIREKILL
Дюзи за водна мъгла ниско налягане. Източник: © VID FIREKILL

FIREKILL™ е цялостно решение за защита от множество пожарни рискове в съвременните сгради, промишлени обекти и инфраструктурни съоръжения. Системата разполага с пълен обхват оборудване (дюзи, вентили, помпи и др.), придружено с необходимите документи съгласно европейския стандарт EN 14972 – технически спецификации, ръководство за проектиране, инсталиране, експлоатация и поддръжка, резултати от пълномащабни пожарни тестове, както и множество сертификати от акредитирани лаборатории и независими организации като FM Approvals и DNV.

В сравнение с газовите агенти и традиционните спринклерни системи водната мъгла под ниско налягане в системата FIREKILL™ показва редица предимства, които могат да бъдат обобщени в следните най-важни характеристики:

 • напълно безопасна за хората;
 • напълно безвредна за околната среда;
 • ниска инвестиционна цена;
 • без щети или сведени до минимум щети от гасителния агент – водата;
 • висока ефективност за почти всички класове пожар, включително специални пожарни опасности в промишлена среда.

Гасителната ефективност се обяснява с химичните процеси, които протичат по време на горенето. Първата химична реакция (пиролиза) протича на повърхността на горимия материал, когато под въздействието на топлина материалът започва да отделя запалими газове. Втората химична реакция (окисление) протича в атмосферата над повърхността на запалимия материал, когато под въздействие на топлинната енергия кислородните молекули се разпадат и се свързват с молекулите на запалимимите газове. Този процес освобождава допълнително енергия и по този начин поддържа горенето.

Водна мъгла ниско налягане. Източник: © VID FIREKILL
Водна мъгла ниско налягане. Източник: © VID FIREKILL

Водната мъгла въздейства и върху двата процеса посредством следните гасителни механизми:

Основни:

 • Отнемане на топлината:
  – охлаждане на огъня.
  – охлаждане/намокряне на повърхността на горивния материал.
 • Отнемане на кислорода и другите газове от горенето:
  – изместване на кислорода от горящата зона.
  – разреждане на горивните газове.

Второстепенни:

 • Блокиране преноса на топлина към съседни предмети.
 • Кинетичен ефект вследствие движението на капките.

Чрез специално проектираните дюзи, системата разпределя водните капки с определена скорост в широк диапазон от размери, вариращ от невидими до по-големи капки. Голямото разнообразие от водни капки помага за борбата с огъня по много различни начини едновременно, като по този начин системата постига максимална ефективност за почти всички стндартизирани (LH, OH1ОН2/ОН3, ОН4, HHP) и специфични пожарни рискове с минимален воден ресурс.

 

Информация за контакт:

ТехИнфо
Оторизиран партньор за България
на VID FIREKILL

София, ул. Фредерик Жолио-Кюри 20
Моб.тел: +359 888 441 336
И-мейл: info@techinfo.bg
Уебсайт: www.techinfo.bg

 

Източник: © ТехИнфо
Снимки: © VID FIREKILL

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...