Свят

Реклама

Защита на големи търговски и обществени сгради с решенията на VID FIREKILL (видео)

VID FIREKILL, водеща компания в разработката и производството на противопожарни системи с водна мъгла, предлага цялостна противопожарна ...

Oценка на пожарния риск в сгради – идентифициране и анализ на опасности, събития и сценарии

  Като продължение на статията от 24 юли 2023, настоящата статия разглежда следващите стъпки в процеса по оценката на пожарния риск в ...

IWMC 2023: Програмата за конференцията е вече публикувана

  22-рата Mеждународна конференция за водна мъгла (#IWMC2023) ще се проведе в Копенхаген, Дания, на 11 и 12 октомври 2023 г Мястото на ...

Великобритания одобри второ стълбище за жилищни сгради над 18 метра

24 юли 2023, Правителството на Великобритания потвърди, че всички нови жилищни сгради с височина над 18 метра ще имат второ ...

Оценка на пожарния риск в сгради – общ преглед

  Да се направи оценка на риска при извънредна ситуация, каквато е възникването на пожар, не е толкова просто и лесно, колкото при ...

ТехИнфо – спонсор на 22-та международна конференция за водна мъгла IWMC 2023

ТехИнфо стана спонсор на 22-та международна конференция за водна мъгла, обявиха от агенцията Конференцията ще се проведе на 11 и 12 ...

IWMC 2023 – уеб страницата на конференцията е вече онлайн

  От 15 май 2023 г уеб страницата на конференцията IWMC 2023 вече е онлайн и регистрацията за събитието е отворена Цялата информация, от ...

ТехИнфо участва в 10-тия годишен семинар на VID FIREKILL

  На 12 и 13 април в гр Свендборг, Дания се проведе 10-тия годишен семинар на фирма VID FIREKILL, посветен на ползите от използване на водната ...

Защита от пожарни рискове в инфраструктурни обекти

TUNPROTEC® e стационарна система с водна мъгла, работеща с минимално количество вода и под ниско налягане Системата, разработка и ...

Противопожарни дюзи за защита в дейта центрове

Дюзите модел OH-DC1 за висящ монтаж и модел OH-DC2 за стоящ монтаж са специално предназначени за ефективна и надеждна защита от пожар на ...

< oбратно към Начало

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...