Приложения

Реклама

FM Global одобри системите с водна мъгла за защита на всички зони в центровете за данни

  През месец януари 2023 г FM Global издаде последната ревизирана версия на насоки 5-32 за предотвратяване загуба на имущество (Property Loss Prevention ...
Система за защита срещу пожар в сървърни и електрически шкафове.

Патентована система за противопожарна защита в сървърни шкафове – FRP-2A

  СИНХРОН-С, специализирана в областта на пожарната безопасност, обяви своя нов продукт - FRP-2A - система срещу пожар в сървърни и ...

Насоки за проектиране на стационарни пожарогасителни системи с водна мъгла – част 1

Автори: Гневош Семятковски, VID FIREKILL Диана Георгиева, ТехИнфо Проектирането на системи за пожарогасене с водна мъгла не е по-сложно от, ...

Отворени дюзи за пожарен риск НH в индустриални приложения

Дюзите модел K6, модел LAK-7 и модел BM1 са предназначени за ефективна и надеждна защита от пожарни рискове в категория HH (Hight Hazard) съгласно ...

Как да защитим ценно имущество и оборудване от унищожителната сила на евентуален пожар? – Част 2

Продължава от Част 1 СПЕЦИАЛНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ Автоматичните спринклерни инсталации са най-често срещаният тип ...

Как да защитим ценно имущество и оборудване от унищожителната сила на евентуален пожар? – Част 1

  Технологиите за противопожарна защита на обекти със „специален пожарен риск“ се различават от конвенционалната спринклерна ...

Aвтоматични дюзи за пожарен риск OH2 и OH3 съгласно CEN EN 14972

Дюзите модел OH-UPR за стоящ монтаж и модел OH-PX2 за висящ монтаж са предназначени за ефективна и надеждна защита от пожарни рискове в ...

Ранно откриване на пожари в промишлени предприятия и складове посредством детекция на газ и пламък

СИНХРОН-С, специализи­рана в изграждането на системи за пожароизвестяване и пожарога­сене, предлага решения за ранно откриване на ...

Защита на данни от пожар в дейта центрове, сървърни помещения и компютърни зали

СИНХРОН-С, специализирана в проектиране и изграждане на противопожарни системи, предлага съвременни решения за защита от пожар на ...

Aвтоматични дюзи за пожарен риск OH1 съгласно CEN EN 14972

Дюзите модел OH-VSO за висящ монтаж и модел OH-SW2 за хоризонтален монтаж са предназначени за ефективна и надеждна защита от повечето ...

< oбратно към Начало

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...