България

Реклама

ТехИнфо участва в 10-тия годишен семинар на VID FIREKILL

  На 12 и 13 април в гр Свендборг, Дания се проведе 10-тия годишен семинар на фирма VID FIREKILL, посветен на ползите от използване на водната ...

Защита от пожарни рискове в инфраструктурни обекти

TUNPROTEC® e стационарна система с водна мъгла, работеща с минимално количество вода и под ниско налягане Системата, разработка и ...

Противопожарни дюзи за защита в дейта центрове

Дюзите модел OH-DC1 за висящ монтаж и модел OH-DC2 за стоящ монтаж са специално предназначени за ефективна и надеждна защита от пожар на ...
Система за защита срещу пожар в сървърни и електрически шкафове.

Патентована система за противопожарна защита в сървърни шкафове – FRP-2A

  СИНХРОН-С, специализирана в областта на пожарната безопасност, обяви своя нов продукт - FRP-2A - система срещу пожар в сървърни и ...

Насоки за проектиране на стационарни пожарогасителни системи с водна мъгла – част 1

Автори: Гневош Семятковски, VID FIREKILL Диана Георгиева, ТехИнфо Проектирането на системи за пожарогасене с водна мъгла не е по-сложно от, ...

FIREKILL™ – модерният подход в противопожарната индустрия

Съвременните изследвания с експериментални и изчислителни методи, съставянето на компютърни модели и валидирането им чрез пожарни ...

Отворени дюзи за пожарен риск НH в индустриални приложения

Дюзите модел K6, модел LAK-7 и модел BM1 са предназначени за ефективна и надеждна защита от пожарни рискове в категория HH (Hight Hazard) съгласно ...

Пожарната безопасност – от традиционно консервативен сектор в съвременен устойчив бизнес

Съвременната среда е гъвкава и иновативна Тя позволява на архитекти, проектанти и инженери съвместно да изградят по-красиви, ...

Надеждната стратегия за пожарна безопасност изисква изпълнението на седем основни елемента

През последните десетилетия на европейско равнище се постигнаха значителни подобрения в противопожарната защита, благодарение на ...

Устойчивата пожарна защита изисква надеждна стратегия за пожарна безопасност

В съвременните големи сгради, независимо дали са промишлени, търговски или административни, съществуват редица фактори за възникване ...

< oбратно към Начало

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...