• 10 януари 2023
  • Автор: © Fire-TechInfo I маркетинг публикация

Aвтоматични дюзи за пожарен риск OH2 и OH3 съгласно CEN EN 14972

Дюзите OH-UPR и OH-PX2 са част от системата с водна мъгла ниско налягане FIREKILL™


Дюзите модел OH-UPR за стоящ монтаж и модел OH-PX2 за висящ монтаж са предназначени за ефективна и надеждна защита от пожарни рискове в категория OH2 (Ordinary Hazard group 2) и категория OH3 (Ordinary Hazard group 3) съгласно европейския стандарт CEN EN 14972 или OH1 и OH2 (Ordinary Hazard) съгласно американския стандарт NFPA.

Дюзите OH-UPR и OH-PX2 са част от системата с водна мъгла ниско налягане FIREKILL™ и са специално проектирани да максимизират защитаваната площ, като същевременно използват минимално количество вода, а различните варианти позволяват създаването на максимално ефективни възможности за противопожарна защита на различни по обем и характеристики помещения със средна и висока степен на пожарно натоварване.

Дюзи към системата с водна мъгла ниско налягане за защита срещу пожарна опасност ОН2/ОН3. Източник: © VID FIREKILL
Дюзи към системата с водна мъгла ниско налягане за защита срещу пожарна опасност ОН2/ОН3. Източник: © VID FIREKILL

Одобрения и типични приложения

Дюзата OH-UPR е успешно тествана и одобрена в съответствие с VdS протокол за пожарно изпитване за паркинги, имплементиран в европейския стандарт CEN/prEN 14972:2016, част 5. Дюзата OH-UPR е предназначена за защита от пожарен риск с категория ОН2 – „Закрити паркинги” (съгласно CEN EN 14972). Тази категория обхваща следните приложения: гаражи за паркиране на автомобили, неавтоматични, напълно затворени гаражи и подземни гаражи.

Приложения на системата с водна мъгла ниско налягане за защита срещу пожарна опасност ОН2/ОН3. Източник: © ТехИнфо
Приложения на системата с водна мъгла ниско налягане за защита срещу пожарна опасност ОН2/ОН3. Източник: © ТехИнфо

Дюзата OH-PX2 е успешно тествана и одобрена в съответствие с VdS протокол за пожарно изпитване категория ОH3 (ST1 и ST5/6), имплементиран в европейския стандарт CEN/prEN 14972:2016, част 2. Дюзата OH-PX2 е предназначена за защита от пожарен риск с категория ОН3 – „Магазини, складове и технологични зони” (съгласно CEN EN 14972). Тази категория обхваща защитата на: имущество в зони за продажба, съхранение и технически зони, оградени от зони с пожарен риск OH1, складове и магазини.

Продуктова гама дюзи модел FIREKILL™ OH

Дюзите OH-UPR и OH-PX2 са част от по-широката гама дюзи модел OH (Ordinary Hazard) – дюзи за водна мъгла ниско налягане с ниска консумация на вода и проектирани да работят при ниско водно налягане. Специфичният скрит монтаж позволява изпълнение на всякакви интериорни концепции. Дюзите се сливат перфектно със заобикалящата среда, благодарение на техния уникален дизайн и разнообразие от розетки, които могат да бъдат поръчани с персонализиран печат или във всякакъв цвят по системата RAL.

Примери на дюзи в различни цветова от системата RAL. Източник: © VID FIREKILL
Примери на дюзи в различни цветова от системата RAL. Източник: © VID FIREKILL

Гамата дюзи модел OH е проектирана за ефективна защита на пожарни опасности LH, OH1, OH2 и OH3. Чрез комбиниране на отделни дюзи, всяка подходяща за специфични зони, системата FIREKILL™ предлага пълна противопожарна защита за почти всички зони в съвременните сгради.

 

Информация за контакт:

ТехИнфо
Оторизиран партньор за България
на VID FIREKILL

София, ул. Фредерик Жолио-Кюри 20
Моб.тел: +359 888 441 336
И-мейл: info@techinfo.bg
Уебсайт: www.techinfo.bg

 

Източник: © ТехИнфо
Снимки: © VID Fire-Kill, © ТехИнфо

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...