• 10 март 2023
  • Автор: © Fire-TechInfo I новини и събития

3М спира производството на Novec™ 1230

3M постепенно спира производството на PFAS продукти до края на 2025 г

 

От компанията 3M съобщиха, че постепенно ще намаляват производството на всички продукти, съдържащи PFAS (Polyfluoroalkyl and perfluoroalkyl Substances), до пълното им изтегляне от портфолиото на компанията в края на 2025 г.

 

Централата на 3М. Източник © 3М
Централата на 3М. Източник © 3М

Решението на компанията се основава на внимателно обмисляне и задълбочена оценка на множество външни фактори, като ускоряване на регулаторните тенденции за намаляване или елиминиране на присъствието на PFAS продукти в околната среда и свързаните с това променящи се очаквания на заинтересованите страни.

„Това е момент, в който са необходими иновациите, с които 3M е известна“, коментира изпълнителният директор на 3M – Майк Роман. „Въпреки че PFAS продуктите могат да бъдат произвеждани и използвани безопасно, ние също така виждаме възможност да бъдем лидери в бързо развиващата се външна регулаторна и бизнес среда, за да покажем максимална ангажираност към тези, на които служим. Това решение е още един пример за това как позиционираме 3M за продължителен устойчив растеж – като оптимизираме нашето портфолио, предоставяйки иновации за нашите клиенти и дългосрочна стойност за нашите акционери.“

3M ще помогне за улесняване на прехода за своите клиенти и възнамерява да изпълни настоящите договорни задължения по време на преходния период.


Какво означава решението на 3М за противопожарната индустрия?

Пожарогасителният агент 3М Novec™ 1230 е част от портфолиото на 3М, съдържащи PFAS продукти. Според експерти, изтеглянето от производство на широко използвания през последните години чист агент за пожарогасене 3М Novec™ 1230 (FК-5-1-12), ще промени значително методите за защита срещу пожар, особено в дейта центровете, където FК-5-1-12 беше възприеман като най-удачното решение. Действието на 3М отваря път пред участниците в противопожарната индустрия, които имат шанс бързо да възприемат новата напълно екологична технология с водна мъгла като алтернатива, при която не само, че не съществува риск от забрана или други регулаторни ограничения в бъдеще, но също така предлага изключителна ефективност и безопасност, съчетани с минимални ресурси, време, енергия и усилия.

 

Източник: © 3М
Снимки: © 3М

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...