• 14 февруари 2023
  • Автор: Съдържание от ТехИнфо

Устойчивата пожарна защита изисква надеждна стратегия за пожарна безопасност

В съвременните големи сгради, независимо дали са промишлени, търговски или административни, съществуват редица фактори за възникване на пожар, който може да се разпространи бързо и да има опостушително действие. Как може да се избегне този риск?

 

 

СТРИКТНА И НАВРЕМЕННА ПОЛИТИКА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Европейските и международните норми за пожарна безопасност дават препоръки за противопожарната защита на сградите и задължават собствениците да ги спазват. Тази мярка е абсолютно необходима и достатъчна за запазване на живота и здравето на хората, но когато става въпрос за икономическите последствия от евентуален пожар, то предприемането на противопожарни мерки не трябва да се ограничава само до регулаторните норми. Много важно е всички, които са заинтересовани за развитието на устойчиви сгради и предприятия, да развият по-добрa култура за предотвратяване на пожари. Отговорността е най-вече на собственици и управители, които трябва да поддържат високо ниво на осведоменост за най-добрите практики в противопожарната защита и да изграждат, поддържат и развиват висока култура на пожарна безопасност. Това означава, че е необходимо да се изпълнява стриктна и навременна политика по управление на пожарната безопасност, включваща комплекс от инженерно-технически и организационни мероприятия за защита от пожари. Прилагането на такава политика ще доведе до:

1) предотвратяване възникването на пожар;

2) бързо откриване и гасене на възникнал пожар;

3) ограничаване разпространението на пожара.

 

НАДЕЖДНАТА ПОЖАРНА ЗАЩИТА Е ИНВЕСТИЦИЯ В БИЗНЕС УСТОЙЧИВОСТ

Надеждната стратегия за пожарна безопасност трябва да осигури защита на хората и работния процес, на съоръженията, оборудването и имуществото от пожара и продуктите на горене, да гарантира премахването или максималното ограничаване на рисковете за възникване на пожар и да повиши практическите знания на работещите по прилагане на мерките за пожарна безопасност. Сред най-уязвимите по отношение на пожарната безопасност са промишлените сгради – производствени и складови, както и високите административни и търговски сгради. Причините за това са комплексни.

1) Контрол върху изпозваните материали

На първо място, необходимо е да има ефективен контрол на материалите, използвани в конструкцията и външната облицовка на сградата по отношение на тяхната пожароустойчивост. Строителната индустрия предлага материали, които са с подобрени изолационни свойства, по-добра устойчивост на натоварване, материали с по-ниско тегло или по-лесни за монтаж. Но в много
случаи това включва използването на материали, които имат ограничена пожароустойчивост.

2) Оценка на пожарния риск

На второ място, предприятията и собствениците на сгради трябва да са запознати с пожарния риск на имуществото и оборудването вътре в сградата. Необходимо е да има ефективен контрол на леснозапалимите вещества и материали и контрол на източниците на запалване. Например съвременните складови системи използват много повече конструктивно неустойчиви материали и складиране на леснозапалими материали в непосредствена близост. Това е много добре от гледна точка на икономическа ефективност за собствениците, но често тези практики са неадекватни, когато се има предвид рисковете от пожар.

3) Нови технологии и технически средства

На трето място, необходимо е възприемането във висока степен на новите технологии и технически срества за бързо откриване и гасене на евентуален пожар. Това може да бъде постигнато с достатъчна информираност и знание за ефективността на тези средства. Например, често срещано мнение е, че спринклерните системи не допринасят толкова за ограничаване на пожара, колкото, че водата от случайно задействали се спринклери ще причини щети на имуществото. Практическите данни обаче показват, че загубите от пожар в помещения без спринклерна инсталация са седем пъти по-големи в сравнение с вредата от
случайно задействие на спринклер и изтичане на вода. Това означава, че пожарът е неколкократно по-често явление и причинява много повече щети в сравнение със случайно задействие на спринклерната система.

От друга страна, изключително ограничено е прилагането на новите алтернативни пожарогасителни системи, които са със значително подобрена гасителна ефективност и са особено подходящи за промишлени обекти и сгради с висок пожарен риск. Такива средства са например противопожарните системи с водна мъгла, високократна пожарогасителна пяна, бързодействащи спринклери и чисти гасителни агенти. Тези гасителни системи осигуряват ефективен контрол над пожара чрез комбинирането им с автоматична система за много ранно откриване на пожар.

Въпреки че често се мисли за противопожарната защита като неудобство или излишно изразходвани средства, реалността показва, че пожарът е най-скъпият и най-опасният риск за всички управители и собственици на сгради и предприятия. Според застрахователните дружества пожарът все още е на първо място като причина за загуби и представлява около 40% от всички застрахователни претенции в световен мащаб. Управители и собственици на сгради трябва да възприемат вложените средства в противопожарна защита като инвестиция в тяхната бизнес устойчивост, още повече и от факта, че прилагането на адекватни и надеждни противопожарни стратегии могат значително да редуцират застрахователната премия.

 

Източник: © ТехИнфо
Снимки: © ТехИнфо

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...