• 20 декември 2022
  • Автор: © Fire-TechInfo I новини и събития

ТехИнфо стана оторизиран партньор на VID FIREKILL

ТехИнфо ще предлага и промотира продуктите на VID FIREKILL на българския пазар.

В началото на м. декември 2022 г., TeхИнфо, специализирана агенция за инженерен и инвестиционен маркетинг, стана оторизиран партньор за продуктите на датската компания VID FIREKILL на територията на България.

VID FIREKILL е глобален лидер в разработването, производството и продажбата на уникални „зелени“ противопожарни решения, базирани на фиксирана система за пожарогасене с водна мъгла ниско налягане.

Компанията е силно ангажирана да предлага одобрени екологични противопожарни решения, с които да намали общите разходи за внедряване и притежание на противопожарната защита без компромис с качеството и сигурността.

Решенията с водна мъгла ниско налягане на VID FIREKILL осигуряват голяма бързина, ефикасност и ефективност при работа, като същевременно използват минимален воден ресурс, икономични са по отношение на оборудване и пространство за инсталиране. Те са най-екологичните, най-надеждните и най-рентабилните решения за противопожарна защита, налични на пазара.

Решенията с водна мъгла ниско налягане на VID FIREKILL дават възможност на специалистите по пожарна безопасност да създават стабилни и качествени проекти, които покриват почти всички пожарни рискове с еднаква максимална ефективност – от обществени и офис сгради, болници и дейта центрове до промишлени обекти, съоръжения в енергетиката и сложни инфраструктурни обекти.

За информация и въпроси, свързани с продуктите на VID FIREKILL, обръщайте се към ТехИнфо.

 

Информация за контакт:

ТехИнфо
Оторизиран партньор за България
на VID FIREKILL

София, ул. Фредерик Жолио-Кюри 20
Моб.тел: +359 888 441 336
И-мейл: info@techinfo.bg
Уебсайт: www.techinfo.bg

 

Източник: © ТехИнфо
Снимки: © ТехИнфо, © VID FIREKILL

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...