• 7 януари 2023
  • Автор: © Fire-TechInfo I маркетинг публикация

Ранно откриване на пожари в промишлени предприятия и складове посредством детекция на газ и пламък

СИНХРОН-С, специализи­рана в изграждането на системи за пожароизвестяване и пожарога­сене, предлага решения за ранно откриване на пожари посредством изграждане на системи за детекция и анализ на газ, както и системи за детекция на пламък. Системите за детекция на газ и пламък са част от противопожарната защита на обекти с висок риск от възникване на по­жар или експлозия.

 

Детекция на газ и пламък в индустриални приложения.
Детекция на газ и пламък в индустриални приложения.

Детекция и анализ на газ

Системите за детекция и анализ на газ са предназначени да откриват наличието на взривоопасни, въз­пламеними или токсични газове, отделени в следствие на специ­фичен производствен процес или дейност. По този начин могат да бъдат предотвратени експлозии и големи пожари в рискови взривоо­пасни зони. Типичните приложения на системите за детекция и анализ на газ са химически предприятия, рафинерии, газови турбини, скла­дове с течни горива, обществени кухни, лаборатории, газови котелни помещения, обществени паркинги, самолетни хангари, предприятия от дървообработващата, хранително- вкусовата и минната промишленост. Системата за детекция и анализ на газ може лесно да бъде интегрирана към цялостната система за проти­вопожарна защита на обекта или да бъде изградена самостоятелно.

Детекция на пламък

Освен традиционния метод за де­текция на дим и топлина, използван в системите за противопожарна защита, все повече се налага необ­ходимостта от детекция на пламък за защита на зони с много висок по­жарен риск, където има наличие на лесно запалими материали – течно­сти, газове или запалим прах. В този случай детекцията на пламък пред­лага много бърза реакция и голяма зона на покритие в допълнение към традиционните методи на детекция. Детекцията на пламък се реализира със специални пламъчни детектори, които се интегрират към пожароиз­вестителната система на обекта.

Качествени и надеждни инстала­ции за детекция на газ и пламък

Благодарение на дългогодишния си опит в изграждането на противо­пожарни инсталации, Синхрон-С предлага качествени и надеждни решения за детекция на газ и пла­мък. За реализирането им фирмата използва оборудване от водещи све­товни производители. Оборудването е сертифицирано от международно признати организации и притежава сертификати ATEX и SIL. Инстала­циите се проектират, изпълняват и поддържат от обучени специалисти с богат професионален опит и в съответствие с изискванията на EN стандартите.

 

Информация за контакт:

СИНХРОН-С
София, ул. Кракра 19А
Тел.: 02/ 944 14 04
И-мейл: synchron-s@synchron-s.com
Уебсайт: www.synchron-s.com

 

Източник: © СИНХРОН-С
Снимки: © СИНХРОН-С, © Fire-TechInfo

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...