• 20 ноември 2022
  • Автор: © Fire-TechInfo I норми и стандарти

Стандарти: СД CEN/TS 54-14:2019

Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, монтиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане


Обект и област на приложение

This document provides guidelines for the application of automatic fire detection and fire alarm systems in and around buildings. The guideline covers planning, design, installation, commissioning, use and maintenance of the systems.
The guidelines cover systems intended for the protection of life and/or the protection of property. The guidelines cover systems with a control and indicating equipment and at least one manual call point or one fire detector. In the event of a fire the systems may be capable of providing signals to initiate the operation of ancillary equipment (such as fixed fire extinguishing systems) and other precautions and actions (such as machinery shutdown or remote transmission of alarms). These guidelines do not cover the ancillary services themselves or ancillary circuits to interface with them.
The guidelines do not cover systems combining fire alarm functions with other non-fire related functions.
The guidelines do not recommend whether or not an automatic fire detection and/or fire alarm system should be installed in any given premises.
These guidelines should be used by appropriately competent persons. However, guidance is also given to other persons purchasing or using a fire detection and / or fire alarm system.
Smoke alarms according to EN 14604 are not fire detection and fire alarm systems.

Пълният текст: СД CEN/TS 54-14:2019

 

Източник: Български институт за стандартизация

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...