• 13 декември 2022
  • Автор: © Fire-TechInfo I норми и стандарти

Стандарти: БДС EN 16925:2019

Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации за жилищни помещения. Проектиране, монтиране и поддържане

Обект и област на приложение

This document specifies requirements and gives recommendations for the design, installation, water supplies and backflow prevention, commissioning, maintenance and testing of fixed residential fire sprinkler systems in buildings for residential occupancies.
This document is intended for use by those concerned with purchasing, designing, installing, testing, inspecting, approving, operating and maintaining automatic residential sprinkler systems, in order that such equipment will function as intended throughout its life.
This document identifies construction details of buildings which are the minimum necessary for satisfactory performance of residential sprinkler systems complying with this standard.
This document applies to any addition, extension, repair or other modification to the residential sprinkler system.
This document does not cover situations such as arson where fires of a malicious intent may be started in multiple locations simultaneously.

Пълният текст: БДС EN 16925:2019

Поправка/изменение: БДС EN 16925:2018/AC:2020

 

Източник: Български институт за стандартизация
Снимки: © Pexels.com

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...