• 28 януари 2023
  • Автор: © Fire-TechInfo I норми и стандарти

Стандарти: БДС EN 16750:2017+A1:2021

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с обеднена на кислород атмосфера. Проектиране, монтиране, планиране и поддържане


Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира инсталации с обеднена на кислород атмосфера, които се използват като системи за предотвратяване на пожар чрез създаване на атмосфера в пространство, което има по-ниска постоянна концентрация на кислород, както при околните условия. Нивото на обедняване на кислорода се определя от индивидуалните рискове в тези пространства (вж. Приложение А). Обедняването на кислорода се постига чрез технически системи, които осигуряват въздушен поток, съдържащ намалена концентрация на кислород.
Този европейски стандарт определя минимални изисквания и определя спецификациите, уреждащи проектирането, монтирането и поддръжката на стационарни Инсталации с обеднена на кислород атмосфера с кислород с обеднен кислород в сгради и промишлени производствени предприятия. Стандартът се прилага и за разширяване и модифициране на съществуващи системи.
Този европейски стандарт се прилага за инсталации с обеднена на кислород атмосфера, използващи азот, които са предназначени за непрекъснато обедняване на кислорода в затворени пространства.
ЗАБЕЛЕЖКА Азотът днес е най-подходящият газ, който се използва за обедняване на кислорода. За други газове този европейски стандарт може да се използва като основа.
Този европейски стандарт не се прилага за системи за намаляване на кислорода, които използват водна мъгла или изгорели газове.
Европейският стандарт не се прилага за:
– системи за потискане на експлозия;
– системи за предотвратяване на експлозия;
– пожарогасителни системи, използващи газообразни пожарогасителни средства;
– инертизация на преносимите контейнери;
– системи, при които нивата на кислород се обеднняват по причини, различни от предотвратяването на пожар (например обработка на стомана в присъствието на инертен газ, за ​​да се избегне образуването на оксиден филм);
– инертиране, необходимо по време на ремонтни дейности на системи или оборудване (например заваряване), за да се елиминира рискът от пожар или експлозия.
В допълнение към условията за действителната инсталации с обеднена на кислород атмосфера и отделните й компоненти, този европейски стандарт обхваща и някои структурни спецификации за защитеното пространство.
Пространството, защитено от инсталации с обеднена на кислород атмосфера, е контролиран и непрекъснато наблюдаван вътрешен климат за продължително обитаване. Този стандарт не обхваща непроветряваните затворени пространства, които могат да съдържат опасни газове.

Пълният текст: БДС EN 16750:2017+A1:2021

 

Източник: Български институт за стандартизация

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...