• 17 ноември 2022
  • Автор: © Fire-TechInfo I норми и стандарти

Стандарти: БДС EN 15004-1:2019

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 1: Проектиране, монтиране и поддържане (ISO 14520-1:2015, с промени)


Обект и област на приложение

Този документ специфицира изискванията и дава препоръки за проектирането, монтирането, изпитването, поддържането и безопасността на инсталации за гасене с газообразни вещества в сгради, предприятия или други обекти и характеристиките на различните гасителни вещества и видовете пожар, за които те са подходяща гасителна среда.
Този документ описва инсталации за обемно гасене, отнасящи се главно за сгради, предприятия или други специфични приложения, използвайки непровеждащи електричество газообразни гасителни вещества, които не дават остатък след разпръскване и за които има на разположение достатъчно данни, позволяващи валидиране на експлоатационните характеристики и характеристиките за безопасност от съответните независими органи. Този документ не е приложим за потискане на експлозии.
Този част на EN 15004 не е предназначена да указва одобряване на изброените гасителни вещества от съответните упълномощени органи, доколкото и други гасителни вещества могат да бъдат еднакво приемливи. СО2 не е включен, тъй като за него се отнася друг международен стандарт.
Този част на EN 15004 е приложима за гасителните вещества, посочени в таблица 1. Този документ е предназначен да бъде използван заедно с частите на EN 15004 за пожарогасителните агенти, дадени в таблица 1.

Пълният текст: БДС EN 15004-1:2019

 

Източник: Български институт за стандартизация

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...