• 17 януари 2023
  • Автор: © Fire-TechInfo I норми и стандарти

Стандарти: БДС EN 12845:2015+A1:2020

Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане


Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изисквания и дава препоръки за проектирането, монтажът и поддръжката на стационарни спринклерни инсталации в сгради и промишлени предприятия, както и специфични изисквания за спринклерни инсталации, които са неразделна част от мерките за защита на човешкия живот.

Този стандарт се отнася само за видовете спринклери, определени в EN 12259-1 (виж приложение L).

Изискванията и препоръките на този европейски стандарт се прилагат също и за всяко допълнение, разширение, ремонт или друга промяна в дадена спринклерна инсталация. Те са неприложими за инсталациите с разпръскване на вода или обливане.

Той обхваща класификацията на опасностите, осигуряване на захранване с вода, използваните компоненти, монтажа и изпитването на инсталациите, поддържането и разширяването на съществуващите инсталации и определя конструктивните елементи на сградите, които са минимално необходими за правилното функциониране на спринклерните инсталации, съответстващи на този европейски стандарт.

Този европейски стандарт не се отнася за захранване с вода на други инсталации освен спринклерните. Неговите изисквания могат да бъдат използвани като ръководство за други стационарни пожарогасителни инсталации, при условие че всички специфични изисквания за другите пожарогасителни инсталации ще бъдат взети под внимание.

Този стандарт е предназначен за използване от всички, които се занимават със закупуване, проектиране, монтиране, изпитване, контрол, одобряване, експлоатиране и поддържане на автоматични спринклерни инсталации, за да се гарантира, че инсталациите ще работят, както е предвидено през целия им срок на служба.

Този стандарт е предназначен само за стационарни спринклерни инсталации в сгради и други помещения на сушата. Макар че неговите основни принципи могат добре да се прилагат и към други случаи на използване (например на море). За тези случаи би трябвало да се вземат предвид допълнителни съображения.

Изискванията не са валидни за автоматични спринклерни инсталации на кораби, в самолети, на сухоземни превозни средства и подвижни пожарогасителни съоръжения, както и в подземните инсталации в минната промишленост.

Отклонения на спринклерната инсталация от проекта могат да бъдат допуснати, когато такива отклонения са показали, че осигуряват ниво на защита най-малко еквивалентно на този европейски стандарт, например чрез средствата на пълномащабно изпитване на огън, когато това е подходящо, и когато проектните критерии са били напълно документирани.

Пълният текст: БДС EN 12845:2015+A1:2020

Следващ: prБДС EN 12845-2:2022

 

Източник: Български институт за стандартизация
Снимки: © Pexels.com

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...