• 24 октомври 2022
  • Автор: © Fire-TechInfo I норми и стандарти

Стандарти: БДС EN 12259-1:2002/A1:2002

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 1: Спринклери

 

Обект и област на приложение:

Този европейски стандарт определя изискванията към конструкцията и работните характеристики на спринклерите, които действат чрез промяна в състоянието на един елемент или чрез счупване на стъклена ампула под въздействието на топлината и са предназначени за използване в автоматични спринклерни инсталации, в съответствие с EN 12845 „Automatic sprinkler systems: Design and installation” [Автоматични спринклерни инсталации: Проектиране и монтаж]. Той определя също методите за изпитване, както и препоръчителната програма за изпитване на типа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички данни за налягане в този европейски стандарт са посочени в единица за налягане bar.

Пълният текст: БДС EN 12259-1:2002/A1:2002

 

Източник: Български институт за стандартизация
Снимки: © Pexels.com

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...