• 23 ноември 2022
 • Автор: Съдържание от ТехИнфо

Системите с водна мъгла – съвременно устойчиво решение за пожарогасене

Технология за защита от пожар с водна мъгла ниско налягане (LPMW)

Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат значителни предимства в сравнение с конвенционалните системи за противопожарна защита – използват по-малко вода от традиционните спринклерни системи, причиняват по-малко щети на материалните активи с висока стойност, а също така са икономически изгодна и екологична технология за пожарогасене.

Какво е водна мъгла?

Водни капки © ТехИнфо

Разпръскването на вода във вид на много капки с микроразмер образува водна мъгла с голям обем, а процесът се нарича атомизация на водата. Водната мъгла се определя с размер на капките по-малък от един милиметър (1 мм). Представлява атомизирана вода, в чийто обем 99% (NFPA) / 90% (CEN) от водните капки са с размер по-малък от 1 мм (1000 микрона). Размерът на капките е резултат от налягането на водата и вида на използваната дюза за разпръскване. Съществуват два основни типа системи с водна мъгла – ниско и високо налягане. Като общо правило системите ниско налягане работят с налягане при дюзите от 2 до 12 бара, а системите високо налягане работят с налягане при дюзите от 40 до 120 бара.

Как действа водната мъгла?

Пожарен тетраедър © ТехИнфо

За да има горене, четири елемента трябва да съществуват едновременно: горим материал/вещество, топлина, кислород и химическа реакция. Премахването на който и да е от тези елементи ще доведе до гасене на огъня, а прекъсването или отслабването на един от тези елементи ще доведе до контрол или потискане на пожара. Водната мъгла „се справя“ с огъня чрез отнемане на топлината, изместване на кислорода и контролиране на източника на гориво. Този „триизмерен“ гасителен ефект – охлаждане, отнемане на кислорода и блокиране преноса на топлина – определя високата гасителна ефективност и бързина на технологията с водна мъгла и изключителната ефикасност на системите, базирани на тази технология. Това означава, че водната мъгла може да се използва за борба с пожари там, където обикновената вода не би била най-подходящият или най-ефективният агент.

Триизмерна противопожарна защита

Системите с водна мъгла осигуряват т.нар. „триизмерна“ защита срещу пожар – несравнимо подобрена характеристика спрямо традиционната спринклерна технология – която се дефинирана по следния начин:

1) Погасяване на пожара: Рязко намаляване на скоростта на отделяне на топлина, което води до тотално елиминиране на всякакъв вид пожар.

2) Потискане на пожара: По-слабо, но стабилно и постоянно намаляване на скоростта на отделяне на топлина, което води до контролиране нивата на горене.

3) Контролиране на пожара: Ограничаване разрастването на пожара и защита на конструкцията чрез охлаждане на предметите, поглъщане на отделените газове при горенето и/или предварително овлажняване на съседни запалими материали.

Ключът към ефективността на технологията с водна мъгла е дизайнът на дюзата заедно с установените критерии за налягане. Технологията позволява системите с водна мъгла да работят с налягане в широк диапазон – от 2 до 200 бара, като най-често в практиката се използват системи с ниско налягане (до 12 бара) и системи с високо налягане (от 40 до 120 бара).

Система с водна мъгла ниско налягане –
по-добрата алтернатива

Уникалните свойства на технологията най-ярко се проявяват при системата с водна мъгла ниско налягане. Системата FIREKILL на фирма VID Fire-Kill ApS осигурява голяма бързина, ефикасност и ефективност при гасене, като същевременно използва минимален воден ресурс, икономична е по отношение на оборудване и пространство за инсталиране. Тя е най-екологичното, най-надеждното и най-рентабилното решение за гасене на пожар, налично на пазара.

Системата FIREKILL защитава както хората, обитаващи сградите, така и материалните активи вътре в сградите. Целта е да се елиминират всякакви опасности за хората и да се ограничат до минимум щетите върху имуществото, оборудването и конструкцията на сградата. Нещо повече – най-голямата икономическа полза от внедряване на системата FIREKILL e осигуряване на непрекъснатост на работния процес и работата на съоръженията.

Диаграма Вода-Налягане-Енергия / Дюзи за водна мъгла. Източник: © VID FIREKILL
Диаграма Вода-Налягане-Енергия / Дюзи за водна мъгла. Източник: © VID FIREKILL

Тествана и одобрена технология

Гасителната технология LPWM (low pressure water mist) се базира изцяло на предварителни тестове по различни пожарни сценарии. Това позволява на инженерите да създават персонализирани решения, които отговарят на специфичните потребности и изисквания на клиентите. Системата FIREKILL дава възможност за създаване на стабилни и качествени решения, които покриват всички пожарни рискове с почти еднаква максимална ефективност. FIREKILL е правилният избор, когато става въпрос за иновативна, надеждна и екологична противопожарна защита. Отговаря на стандарти EN 14972, EN 17450, FM 5560, NFPA 750, IMO 265 и др. и е одобрена от лицензирани органи като FM, VdS, DFL, DNV-GL, CEN, UL и др.

Решение за почти всяка опасност от пожар с еднаква висока ефективност:

 • Промишлени обекти и съоръжения, химически и фармацевтични предприятия, складове със запалими течности, производствени линии, промишлени кухни, платформи за добив на нефт и газ и др
 • Дейта центрове, машинни отделения, електрическо и електронно оборудване, кабелни канали, тунели, турбини и генератори, двигатели, чисти помещения, лаборатории и др.
 • Модерни офис сгради, високи сгради, сгради със сложна архитектура, хотели, болници, апартаменти, търговски центрове и други обществени сгради.
 • Исторически сгради, архиви, музеи, галерии, библиотеки, концертни зали, атриуми, ескалатори, обществени паркинги, обществен транспорт.

Защитават всичко, което е ценно за Вас и Вашия бизнес:

 • 100 % екологично, устойчиво и дълговечно решение.
 • Максимална сигурност и безопасност за хората.
 • Максимална защита на материалните активи и непрекъснатостта на работния процес.
 • Голяма бързина и ефективност при гасене с минимален воден ресурс.
 • Надеждно персонализирано решение, базирано на реални тестове по множество пожарни сценарии.
 • Едно решение за множество пожарни рискове в една сграда или промишлен обект.
 • Изключително подходяща за специфични приложения там, където останалите системи не предлагат необходимата защита.
 • Икономична по отношение на оборудване и пространство за инсталиране, лесна за монтаж и поддръжка.
 • Ниска цена за целия жизнен цикъл на инсталацията.

 

Информация за контакт:

ТехИнфо
София, ул.Фредерик Жолио-Кюри 20
Моб.тел: +359 888 441 336
И-мейл: info@techinfo.bg
Уебсайт: www.techinfo.bg

 

Източник: © ТехИнфо
Снимки: © ТехИнфо, © VID FIREKILL

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...