• 7 декември 2022
  • Автор: © Fire-TechInfo I маркетинг публикация

Система за защита от пожар FIREKILL™ представя ТехИнфо

За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните системи с вода, пяна или газ. Оказва се, че водната мъгла  предлага по-добра ефективност и бързина на защита, значително по-малко воден ресурс и по-ниски инвестиционни разходи.

ТехИнфо, партньор на датската компания VID Fire-Kill, представя системата за защита от пожар с водна мъгла FIREKILL™.

 

FIREKILL™ е цялостно решение за проектиране, инсталиране, експлоатация и поддръжка на противопожарни инсталации във всички познати видове сгради, индустриални и инфраструктурни съоръжения. Системата включва изпускателни дюзи, вентили, помпи и др., всички проектирани да функционират като една цялостна противопожарна система. Работи при ниско налягане, като произвежда водна мъгла през набор от дюзи, специално проектирани и одобрени за различни опасности от пожар, включително стандартизираните LH, OH1, ОН2, ОН3, ОН4, HHP, както и специални пожарни опасности в индустрията.

Огневи тест © VID FIREKILL   Дюзи за водна мъгла © VID FIREKILL

Водна мъгла ниско налягане. Източник: © VID FIREKILL
Водна мъгла ниско налягане. Източник: © VID FIREKILL


Интелигентният дизайн носи редица ползи

Базирана изцяло на предварителни тестове за различни пожарни опасности, системата позволява на проектантите да създават персонализирани решения съгласно специфичните изисквания на клиентите и особеностите на защитавания обект. FIREKILL™ покрива почти всички пожарни рискове с еднаква максимална ефективност. Осигурява надеждна, екологична, напълно безопасна и устойчива във времето противопожарна защита, което я превръща в най-рентабилното и най-екологичното решение в противопожарната индустрия.

Уникалните функционални характеристики, ресурсната ефективност и естетическият дизайн на дюзите позволяват повече свобода при проектиране и възможност за реализиране на съвременни архитектурни концепции. Системата FIREKILL™ работи чисто и ефективно и изисква минимално обслужване и поддръжка, а технологията с ниско налягане позволява перфектно адаптиране към съществуваща спринклерна система или създаване на хибридни системи.

Клиентите могат да се възползват и от компактното системно оборудване – малки размери на помпени помещения, малки резервоари за съхранение на вода и малки размери на тръбите, което улеснява интегрирането в строителни конструкции и спестява пространство.

FIREKILL™ работи най-често при налягане до 8 бара, като същевременно използва толкова малко вода, колкото системите високо налягане, работещи при над 50 бара. Ниското налягане гарантира висока надеждност и здравина и същевременно спомага за по-ниските разходи за монтаж, експлоатация и поддръжка. Сиситемата използва по-малко електроенергия, а заради по-големите отвори на дюзите не се нуждае от филтрирана вода за да функционира безпроблемно.

Надеждност съгласно най-високите стандарти

FIREKILL™ отговаря на европейския стандарт EN 14972 и други основни стандарти за водна мъгла като NFPA 750, VdS 3188, FM 5560. Въз основа на тях системата е тествана и одобрена за широк спектър от приложения. Притежава множество сертификати от акредитирани лаборатории, както и от независими организации като FM и DNV. Системата има четири нива на сертификация. Освен огневите тестове, всички компоненти на системата са преминали тестове, доказващи тяхната надеждност, а производственият процес е сертифициран по ISO 9001 и одобрен от FM, DNV/GL и LR. Важен документ, който дава пълни указания за успешно внедряване на системта, е ръководството за проектиране, инсталиране, експлоатация и поддръжка (DIOM), създадено в съответствие със стандарта EN 14972 и одобрено от FM Approval.

 

Информация за контакт:

ТехИнфо
Оторизиран партньор за България
на VID FIREKILL

София, ул. Фредерик Жолио-Кюри 20
Моб.тел: +359 888 441 336
И-мейл: info@techinfo.bg
Уебсайт: www.techinfo.bg

 

Източник: © ТехИнфо
Снимки: © VID FIREKILL

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...