• 2 октомври 2023
  • Автор: © Fire-TechInfo

Ръководствa за оценка на пожарния риск

Статията прави преглед на основните ръководства и стандарти за оценка на пожарния риск

 

Предвид нарастващия интерес към използването на техники за оценка на пожарната безопасност на сградите, редица организации предлагат документи с насоки, които са полезни за проектантите и одобряващите органи. Тези ръководства не са методологии за оценка на риска или техники за анализ на риска, а по-скоро те са насочени към подпомагане на практиците при избора на подходяща методология за всяка отделна сграда и гарантиране, че процесите по оценка на риска и одобрение се извършват с подходящ инженерен подход.

 

SFPE Engineering Guide: Оценка на пожарния риск

Ръководство SFPE Engineering Guide: е насочено към квалифицирани специалисти, които се занимават с проектиране и оценка на пожарната безопасност на сгради и/или процеси. Документът предоставя насоки за избора и използването на техники за оценка на риска и предоставя препоръчителен процес, който да се следва. Ръководството не уточнява конкретни методи или техники за оценка на риска, но въпреки това дава препоръки по следните въпроси:

• Препоръчителен процес за оценка на риска от пожар (Фигура 1 [1])
• Инструменти, които могат да се използват за идентифициране на опасности
• Източници на данни за оценка на риска
• Подходи за моделиране на последствията
• Методи за изчисляване на риска от пожар
• Документация за оценка на риска от пожар

Ръководството на SFPE е структурирано така, че да следва блок-схемата, представена на Фигура 1 [1], като предоставя насоки и информация по всяка стъпка в процеса. Тази информация е подкрепена с много препратки и изчерпателен списък от източници на информация за допълнително четене за всяка стъпка от процеса по оценка на риска.

NFPA 551: Ръководство за оценяване на оценката на пожарния риск

Ръководството NFPA 551 е разработено като доказателство, че методите за оценка на пожарния риск все повече се използват при разработването на решения за пожарна безопасност на сгради и други съоръжения. Този документ е насочен към лицата, отговорни за одобряването или оценката на решенията за пожарна безопасност въз основа на оценката на риска от пожар. Ръководството е подходящо за служители на сградата, пожарните власти или други органи, които оценяват или одобряват проекти, в които има оценка на пожарния риск. Подобно на SFPE Engineering Guide, NFPA 551 не определя конкретни методи за оценка на риска от пожар и не задава критерии за приемане. По-скоро определя процеса на технически преглед и документация, който трябва да се използва от оценяващите лица (Фигура 3).

Фигура 3: Процеса на технически преглед и документация, съгласно NFPA: Ичточник: © SFPE
Фигура 3: Процес на технически преглед и документация, съгласно NFPA: Ичточник: © SFPE

NFPA 551 дефинира пет категории методи за оценка на риска в ред по нарастване на сложността:

• Качествени методи
• Полукачествени методи, базирани на критерии
• Полукачествени методи, базирани на последствията
• Количествени методи
• Методи разходи-ползи

Ръководството подчертава значението на идентифицирането на целите на всяка оценка на риска и други фактори, които трябва да бъдат взети предвид. За всяка от петте категории методи са идентифицирани характеристиките на всеки подход и са обсъдени въпроси относно входове и изходи, предположения и ограничения, избор на пожарни сценарии и степен на несигурност.

BS 7974-7: Вероятностна оценка на риска

Британският институт по стандартизация (BSI) предоставя редица стандарти за проектиране, свързани с пожар. Рамка за прилагане на инженерните принципи за пожарна безопасност за проектиране на сгради е предоставена в рамките на BS 7974. Този документ е подкрепен от серия документи PD 7974, части от 0 до 7. Окончателният документ, част 7, предоставя насоки за вероятностната оценка на риска в сградите. Документът предоставя рамка за оценка на риска, съизмерима с редица подходи. По-конкретно, документът предоставя насоки по отношение на критериите за приемане за безопасност за живота и финансови оценки, които могат да използват сравнителни или абсолютни методологии.

Предоставени са абсолютните критерии за индивидуалните рискове и обществения риск. Логическото дърво е илюстрирано с помощта както на дървета на събития, така и на грешки. Предоставена е и методология за оценка, използваща сложни техники за анализ. Приложението към този документ предоставя насоки относно вероятността от възникване на пожар в зависимост от вида и предназначението на сградата. Освен това са осигурени средната повредена площ и разпределението на щетите.

Има и ценни статистически данни за честотното разпределение на броя на смъртните случаи, приписвани на пожар, вероятността от пламък и данни за надеждността на системите за активна и пасивна пожарна безопасност. Тези данни се основават основно на статистика за пожари в Обединеното кралство, записана за представителен период на извадка и като такива се считат за ценен източник на информация, въпреки че обикновено са приложими за проекти в Обединеното кралство.

ISO 16732-1: Инженеринг по пожарна безопасност – Оценка на пожарния риск

ISO 16732-1 осигурява концептуалната основа за оценка на риска от пожар, като посочва принципите, които са в основата на количественото определяне и тълкуване на пожарния риск. Принципите и концепциите, описани в стандарта, могат да бъдат приложени към всякакви цели за пожарна безопасност, включително безопасност за живота, опазване на собствеността, непрекъснатост на бизнеса, опазване на наследството и опазване на околната среда.

Принципите за пожарен риск, обсъдени в стандарта, се прилагат за всички свързани с пожар явления и потребителски приложения, което означава, че принципите могат да бъдат приложени към всички видове пожарни сценарии. В ISO 16732-1 принципите, лежащи в основата на количественото определяне на риска, са представени по отношение на стъпките, които трябва да се предприемат при извършване на оценка на риска. Тези стъпки за количествено определяне първоначално се поставят в контекста на цялостното управление на риска от пожар и след това се обясняват в контекста на инженеринга по пожарна безопасност.

След това използването на сценарии и характеризирането на вероятността (или тясно свързаната мярка за честота) и последствията се описват като стъпки в оценката на риска от пожар, което води до количествено определяне на комбинирания пожарен риск. Предоставени са също насоки за използването на генерираната информация, т.е. за тълкуването на риска от пожар.

Стандартът също така дава насоки за методите за анализ на несигурността, в които се определя несигурността, свързана с оценката на риска от пожар, като последиците от тази несигурност се тълкуват и оценяват. Както е описано в ISO 16732-1, управлението на риска включва оценка на риска, но обикновено включва и третиране на риска, приемане на риска и комуникация на риска (Фигура 4).

Фигура 4: Концепция за управление на пожарния риск, съгласно ISO. Източник: © SFPE
Фигура 4: Концепция за управление на пожарния риск, съгласно ISO. Източник: © SFPE


Следете и останалите статии по темата!

 

Референции:
[1] http://fire-techinfo.com – Оценка на пожарния риск в сгради – общ преглед
[2] http://fire-techinfo.com – Oценка на пожарния риск в сгради – идентифициране и анализ на опасности, събития и сценарии
[3] http://fire-techinfo.com – Oценка на пожарния риск в сгради – качествени и количествени методи
[4] http://sfpe.org – Аn оverview of аpproaches and resources for building fire risk assessment
[5] SFPE Engineering Guide – Fire Risk Assessment, Society of Fire Protection Engineers

 

Източник: © SFPE
Снимки: © SFPE, © Fire-TechInfo

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...