• 5 април 2023
  • Автор: © Fire-TechInfo I маркетинг публикация

Противопожарни дюзи за защита в дейта центрове

Дюзите OH-DC1 и OH-DC2 са част от системата за пожарогасене с водна мъгла ниско налягане FIREKILL™


Дюзите модел OH-DC1 за висящ монтаж и модел OH-DC2 за стоящ монтаж са специално предназначени за ефективна и надеждна защита от пожар на помещения и зали с оборудване за обработка на данни.

Дюзите OH-DC1 и OH-DC2 са част от системата с водна мъгла ниско налягане FIREKILL™ и са специално проектирани за защита на дейта центрове, предлагайки най-екологичното и най-рентабилното решение на пазара с минимална консумация на вода и енергия. В същото време осигуряват стабилно и надеждно решение, като работят при много ниско водно налягане, както често се среща при конвенционалните спринклерни системи.

Дюзи към системата с водна мъгла ниско налягане за защита срещу всички пожарни опасности в дейта центрове. Източник: © VID FIREKILL
Дюзи към системата с водна мъгла ниско налягане за защита срещу всички пожарни опасности в дейта центрове. Източник: © VID FIREKILL


Одобрения и типични приложения

Дюзата OH-DC1 е успешно тествана и одобрена в съответствие със стандарта FM 5560, Приложение М, за защита на помещения/зали с оборудване за обработка на данни над двоен под.

Дюзата OH-DC2 е успешно тествана и одобрена в съответствие със стандарта FM 5560, Приложение N, за защита на помещения/зали с оборудване за обработка на данни под двоен под.

Дюзите OH-DC1 и OH-DC2 са тествани при скорост на вентилация до 1,7 m/s, което ги прави идеално приложими в зони, изискващи непрекъсната вентилация, дори в случай на пожар.

Дюзите OH-DC1 и OH-DC2 са патентовани автоматични дюзи за водна мъгла, проектирани да разпръскват водата във вид на много малки водни капки с ниско налягане и ниска скорост. Създадената хомогенна фина водна мъгла отнема толината, редуцира излъчването на топинна енергия, измества кислорода в близост до огъня и по този начин контролира и потиска пожара. Благодарение на голямото количество фини водни капки, водната мъгла създава голяма повърхност и овлажнява съседните запалими предмети с минимален разход на вода.

Приложение на системата с водна мъгла ниско налягане за защита във всички помещения на дейта центъра. Източник: © VID FIREKILL
Приложение на системата с водна мъгла ниско налягане за защита във всички помещения на дейта центъра. Източник: © VID FIREKILL


П
ълна гама дюзи модел FIREKILL™ за дейта центрове

Дюзите OH-DC1 и OH-DC2 са част от пълната гама дюзи за водна мъгла с ниско налягане на системата FIREKILL™, създадени да предложат едно цялостно решение за защита срещу всички пожарни рискове в съвременните центрове за данни. Чрез комбиниране на отделни дюзи, всяка подходяща за специфични зони, системата предлага ефективна, надеждна и екологична защита на цялата сграда.

В зависимост от целта на пожарната защита, конфигурацията на дейта центъра или други особености на обекта, FIREKILL™ позволява хибридно решение с конвенционалната спринклерна технология. Системата е мащабируема и лесно може да бъде разширявана с допълнителни дюзи в нови или обновени зони от обекта.

 

Информация за контакт:

ТехИнфо
Оторизиран партньор за България
на VID FIREKILL

София, ул. Фредерик Жолио-Кюри 20
Моб.тел: +359 888 441 336
И-мейл: info@techinfo.bg
Уебсайт: www.techinfo.bg

 

Източник: © ТехИнфо
Снимки: © VID FIREKILL, © ТехИнфо

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...