• 8 май 2023
  • Автор: © Fire-TechInfo I маркетинг публикация

Противопожарна защита на високи сгради – Част 1

Характеристики на високите сгради и свързаните с тях особености на противопожарната им защита

 

По-високи и по-близо една до друга – това е бъдещето на сградите в Европа. Строителството на високи сгради заема все по-важно значение за обществото ни през последните години. Поради големия брой хора, пребиваващи в тези сгради, темата за пожарната безопасност на високите сгради става все по-актуална. Основният въпрос е защитени ли са достатъчно хората и какви противопожарни мерки са необходими, за да се осигури тази защита.

 

Пожарната безопасност е много важен аспект при проектирането, изграждането и експлоатацията на високи сгради. За да се постигне ефективна противопожарна защита, основно условие е синергия между всички участници в строително-инвестиционния процес и в последващия период на експлоатация на сградата. Сред тези участници са инвеститори, архитекти, проектанти, строители, службите по пожарна безопасност, инженерингови фирми по пожарна безопасност, застрахователни компании, ползватели, собственици и управители. Изключително важна е ролята на проектантите и фирмите по пожарна безопасност, които са свързващото звено и съблюдават изпълнението на всички необходими мерки.

СИНХРОН-С, специализирана в областта на пожарната безопасност, споделя своя опит в противопожарната защита на високи сгради. Компанията е лидер на българския пазар в защитата на високи сгради посредством нови доказани технологии за предотвратяване на пожарни инциденти.

 

Особености при противопожарната защита на високи сгради

По отношение на пожарната безопасност високите сгради имат своите особености в сравнение с останалите сгради и определено много по-висок риск от бързо развитие на евентуален пожар. Затова към пожарната безопасност на високите сгради трябва да се подхожда холистично. Управлението на пожарното натоварване и източниците на запалване, ограничаването на разпространението на огъня и намирането на начини, по които обитателите да могат безопасно и бързо да излязат от сградата, са сред критичните фактори за успешна противопожарна защита.

Допълнителен риск носи външната фасада, която може да създаде доминираща роля в разпространението на пожара при това с опустошителни последици, особено когато останалите елементи на пожарната безопасност не са проектирани да се справят с подобни случаи.

 

Примери на пожарни инциденти във високи сгради. Източник: Архив на автора.
Примери на пожарни инциденти във високи сгради. Източник: Архив на автора.

Статистиката отчита, че специфичният за високите сгради пожар по фасадата и конструкцията е причина за само 35% от общия брой пожари, но води до много по-тежки последствия – 84% от смъртните случаи, 79% от нараняванията и 83% от имуществени щети.

Ключов елемент, който се използва при проектирането на сградите, е разделянето на сградата на противопожарни отделения, с което се цели спиране разпространението на огъня от една зона в друга. Друг елемент е изборът на материали за управление на пожарната безопасност с цел да се ограничи разпространението на пожара вътре или извън сградата. Силно запалимите фасади например имат способността да разпространяват огъня от една част на сградата към друга много бързо.

При разделянето на противопожарни затворени отделения се използват дебели стени и огнеустойчиви покрития, така че в случай на пожар, той да се разпространява относително бавно. В повечето случаи тази мярка е надеждна, но в други – резултатът може да бъде катастрофален. Например, когато тръбопроводи или въздуховоди на отоплителни и други инсталации проникват в противопожарните отделения – тогава пожарът ще използва тези канали буквално като „магистрали“, за да премине от единия край на сградата до другия.

Възниква въпросът: Какво е необходимо да се направи, за да няма пробиви в противопожарната защита? Какви са пожарните рискове във високи сгради и как могат да бъдат преодолени?


Специфични характеристики на високите сгради и
свързаните с тях пожарни опасности

Основна цел на противопожарната защита на високи сгради е постигане на максимална безопасност за хората, обитаващи сградата, както и запазване конструкцията на сградата. Противопожарната защита трябва да запази структурната цялост на сградата, така че да се осигури безопасно убежище за хората до тяхната евакуация.

Осигуряването на надеждна противопожарна защита е сериозно предизвикателство. Високите сгради притежават специфични характеристики и архитектурно-конструктивни особености, които не се срещат в традиционните сгради. Това означава, че за правилната противопожарна защита е необходимо добре да се проучат специфичните особености на различните видове високи сгради – офис сгради, хотели, болници, общежития, жилищни сгради, многофункционални сгради и др. Най-често за високите сгради е характерно следното:

  • Голям брой хора в сградата
  • Висока средна плътност на хората на единица площ
  • Голям брой етажи
  • Голямо количество запалими материали
  • Различни по тип помещения
  • Повече време за евакуация от сградата
  • По-труден контрол върху пожара
  • Бързо разпространение на дима и токсичните газове и др.

Бързото разпространение на дима и токсичните газове вътре в сградата както вертикално, така и хоризонтално, е фактор, който създава висок риск за хората от обгазяване и задушаване. Статистиките показват, че отделеният дим представлява 85% от опасното въздействие върху хората по време на пожар, топлината – само 10% и 5% – други фактори.

Особеност при високите сгради е използването на алуминиеви конструкции и вентилируеми фасади. Алуминиевата конструкция може да доведе до бързо разрушаване на корпуса на сградата в случай на пожар (фиг. 1) Причина за такава опасност са също така и вентилируемите фасади, заради които пожарът може да се разпространенява много бързо. Вентилируемите фасади обикновено съдържат алуминиеви композитни панели (еталбонд) (фиг. 1), стъклени панели или керамични панели (фиг. 2). Тези материали са неустойчиви на топлина и при евентуален пожар последствията могат да бъдат много неблагоприятни. Създават се условия за много бързо и неконтролируемо разпространение на пожара вертикално по фасадата на сградата (фиг. 3).

Фиг. 1: Алуминиеви композитни панели. Източник: Материали на СИНХРОН-С
Фиг. 1: Алуминиеви композитни панели. Източник: Материали на СИНХРОН-С

 

Фиг. 2: Примери на сгради с керамични и стъклени панели. Материали на СИНХРОН-С
Фиг. 2: Примери на сгради с керамични и стъклени панели. Материали на СИНХРОН-С

 

Фиг. 3: Бързо распространение на пожара по фасадата на сградата. Материали на СИНХРОН-С
Фиг. 3: Бързо распространение на пожара по фасадата на сградата. Материали на СИНХРОН-С

Друга особност при високите сгради е затруднената евакуация, което се дължи на дългите евакуационни маршрути, блокираните евакуационни маршрути при високите етажи и невъзможността за достъп до противопожарните стълби (фиг. 4).

Фиг. 4: Затруднена евакуация. Източник: Материали на СИНХРОН-С
Фиг. 4: Затруднена евакуация. Източник: Материали на СИНХРОН-С

Високите сгради съдържат различни по тип помещения като офиси, складове, кухни, архиви, магазини, технически помещения, сървърни помещения, паркинги, атриуми и т.н. Всяко от тези помещения представлява специфичен пожарен риск, а цялата сграда е обхваната от множество и различни пожарни опасности.

Вследствие на всички тези особености на високите сгради може да се направи изводът, че вероятността за възникване на пожар е много висока, а щетите от евентуален пожар могат да бъдат много големи. Рискът за устойчивостта на сградата и здравето на хората е много висок.

Заключение

Необходими са мерки за значително повишаване на пожарната безопасност на високите сгради. Комплексните проблеми на противопожарната защита на високи сгради не могат да бъдат разрешени без специализирани инженерни решения, базирани на надеждна технология и техника за пожарна безопасност. Те са критичен фактор за успеха на противопожарната защита на високите сгради и трябва да бъдат предвидени при проектиране на сградите.

Продължава в Част 2

 

Информация за контакт:

СИНХРОН-С
София, ул. Кракра 19А
Тел.: 02/ 944 14 04
И-мейл: synchron-s@synchron-s.com
Уебсайт: www.synchron-s.com

 

Източник: © СИНХРОН-С
Снимки: © СИНХРОН-С, © Fire-TechInfo

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...