• 20 юни 2023
 • Автор: © Fire-TechInfo I маркетинг публикация

Противопожарна защита на високи сгради – Част 2

Съвременни методи за откриване и потушаване на пожар – пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации


Продължава от Част 1

При проектирането на противопожарни инсталации за високи сгради, необходимо е да се вземат предвид специфичния проблем с пожарната безопасност на тези сгради от гледна точка на архитектура, конструкция, използвани материали, наличие на много и различни по тип помещения – от атриуми до подземни гаражи, големият брой хора и дългото време за евакуация.

 

Основен проблем, който трябва да бъде продолян е, че в случай на пожар, отделеният дим, който се разпространява много бързо вертикално и хоризонтално през цялата сграда, дори ако пожарът е локализиран само в една стая. Димът е силно токсичен и е основна причина за обгазяване и задушаване. Противопожарната система трябва да бъде избрана така, че да елиминира неблагоприятното въздействие на дима.

СИНХРОН-С предлага такъв подход и съвременно решение за детекция и пожарогасене, което за разлика от традиционните инсталации, освен че спира разпространението на дима, открива пожара на много ранен етап, неколкократно повишава бързината и ефективността на гасене, значително намалява количеството на използваната вода, спестява пространство, адаптивно е към съвременни архитектурни концепции и предлага максимална сигурност както за хората и имуществото, така и за самата сграда.

Методи за ранно откриване на пожар

Ранното откриване и потушаване на пожара в критичните 4 – 5 минути преди разрастването му е изключително важен параметър за безопасност. Съществуват няколко начина за ранно откриване на пожара. Това е възможно чрез детекция на:

 • Различни видове дим
 • Топлина
 • Електромагнитни IR и UV излъчвания
 • Вещества, които се отделят при горенето – СО, въглеводороди и др.

Устройствата, с които става ранното откриване на пожара могат да бъдат разделенен на т.н. стандартни детектори (димно-оптични точкови, димно-оптични линейни, топлинни – максимални и термодиференциални, и мултисензорни) и специални детектори (аспирационни, пламъчни за IR и UV излъчвания, искробезопасни Ex детектори, електрохимична клетка за газов анализ, за спектрален анализ на средата Spot детектори, камери за термографски изследвания).

Детекторите за ранно откриване на пожара са основни компоненти на пожроизвестителните инсталации. Източник: СИНХРОН-С
Детекторите за ранно откриване на пожара са основни компоненти на пожроизвестителните инсталации. Източник: СИНХРОН-С


Пожароизвестителна инсталация, базирана на адресируема система

Адресируемите пожароизвестителни инсталации локализират не само зоната, в която е открит пожара, но и конкретния задействал се сензор. Типичните приложения са големи сгради с много на брой офисни или жилични помещения и сложна архитектура.

Aдресируема система за пожароизвестяване. Източник: СИНХРОН-С
Aдресируема система за пожароизвестяване. Източник: СИНХРОН-С


Пожароизвестителна инсталация, базирана на аспирационна димно-оптична детекция

Аспирационните системи са специално решение, особено подходящо за специфичните условия при изграждането на пожароизвестителни инсталации във високи сгради. Високата сграда има сложна вертикална структура, изградена от много нива с различна архитектура и предназначение.

Високата сграда има сложна ветикална структура. Източник: СИНХРОН-С
Високата сграда има сложна вертикална структура. Източник: СИНХРОН-С

Особено съществено, което налага използването на специално решение за пожароизвестяване, е наличието на двоен под и окачен таван, където се намират всички инсталации в сградата – ВиК, ОВК, въздуховоди, ел. инсталации и др. Тези зони са изолирани, не се наблюдават и затова са източник на висок риск от възникване на пожар. Аспирационната пожароизвестителна инсталация е идеалният вариант в този случай.

Аспирационната димно-оптична детекция е метод за много ранна детекция на пожара посредством непрекъснато всмукване на въздуха през отвори в тръбна мрежа и насочването му към прецизен високочувствителен детектор. По този начин се осигурява възможно най-ранното предупреждение за потенциален пожар. Методът е приложим в силно вентилирана или замърсена среда за разлика от останалите димно-оптични методи за детекция. Може да бъде приложен в цяло помещение, локално за конкретно оборудване или в комбинация от двете приложения.

Аспирационната димно-оптична детекция (горе). Аспирационен детектор (долу). Източник: СИНХРОН-С
Аспирационната димно-оптична детекция (горе). Високочувствителен детектор (долу). Източник: СИНХРОН-С

Типичните приложения на аспирационната инсталация са складове, сървърни зали, дейта центрове, двоен под и окачен таван, отворени пространства, трудно достъпни участъци като кабелни колектори и въздуховоди, сгради с високи тавани, специализирани сгради като болници и др.


Система за пожарогасене с водна мъгла – решение за всички пожарни рискове

Системите за пожарогасене с водна мъгла са изключително надеждно, икономично и безопасно средство за контролиране и потушаване на пожари. Те са безвредни за околната среда и безопасни за хората, имуществото и оборудването. Системите с водна мъгла са нов изключително бърз и ефективен гасителен метод, за който могат да се обобщят следните основни характеристики:

 • Бърза детекция на пожара и започване на гасенето в рамките на първите 10-30 секунди от появата на пожара
 • Бързо потушаване на пожара в рамките на 2,5 до 3,5 мин.
 • Бързо и ефективно гасене на пожари клас А, В и C
 • Изключително подходящи за потушаване на бързо разрастващи се пожари и дълбоки пожари
 • Подходящи за локално и обемно гасене
 • Подходящи за защита както на помещения с хора и имущество, така и на сложно и скъпо оборудване

Водната мъгла е специфичен начин за използване на водата като гасителен агент. С помощта на специални разпръскващи глави с микродюзи, водата се разпръсква във вид на водна мъгла – капки с много малък диаметър и много висока скорост. Благодарение на тази технология използваното количество вода е минимално, а гасителният резултат – максимален.

Системите с водна мъгла използват минимално количество вода. Източник: СИНХРОН-С
Системите с водна мъгла използват минимално количество вода. Източник: Материали на СИНХРОН-С


Основни разлики между системите с водна мъгла и спринклерни инсталации

Системите с водна мъгла произвеждат около 8 000 капки с количеството вода, което спринклерните системи използват, за да произведат една единствена капка. В следствие на този факт се получава:

 • Много по-бързо и ефективно гасене
 • Много по-малко количество вода
 • Минимални щети за имуществото и оборудването
 • Много по-бързо възстановяване на работния процес

За разлика от добре познатите спринклерни инсталации, системите с водна мъгла погасяват пожара много бързо – от 7 до 10 пъти по-бързо и използват до 90% по-малко вода.

Водната мъгла атакува пожара чрез два от компонентите на горенето – топлината и кислорода, като резултатът е едновременното охлаждане и „задушаване“ на огъня. При задействане на системата настъпва бърз охлаждащ ефект, при който микрокапките абсорбират топлинната енергия на горивния процес 7 пъти по-бързо от обикновените спринклери. Същевременно настъпва бърза и значителна редукция на кислородното съдържание, при която водните капки се изпаряват почти мигновено и образувалата се пара заема около 1800 пъти по-голям обем.

Безопасността за хората, в слуай на пожар, е гарантирана. Водната мъгла “поглъща” частиците дим, съдържащи токсични газове, които са основна причина за обгазяване и задушаване на хората.

Водната мъгла може да се използва за борба с всички видове пожари, като осигурява много нисък риск от щети, причинени от огъня или водата като гасителен агент. Броят на разпръскващите дюзи в системите с водна мъгла са до 2 пъти по-малко в сравнение с обикновения спринклер, а визията е значително подобрена и е съобразена с интериорния дизайн.

Инсталацията с водна мъгла е компактна и използва малко пространство за разполагане на тръбната мрежа и оборудването. За разлика от обикновения спринклер не е необходимо междинно техническо ниво от сградата за разполагане на резервоари и помпи, а тръбната мрежа, изработена от неръждаема стомана, осигурява безпроблемно функциониране и дълговечност на инсталацията.

Заключение

Системите за пожарогасене с водна мъгла са усъвършенствана алтернатива на традиционните спринклерни инсталации в противопожарната защита на високи сгради. Те са устойчиво екологично решение за пожарогасене, което предлага максимална сигурност и безопасност за хората и максимална защита на имуществото, оборудването и сградата. Осигуряват сигурна и защитена среда за обитаване, икономия на пространство и воден ресурс, което ги прави рентабилно решение за инвеститори и собственици на високи сгради.

 

Информация за контакт:

СИНХРОН-С
София, ул. Кракра 19А
Тел.: 02/ 944 14 04
И-мейл: synchron-s@synchron-s.com
Уебсайт: www.synchron-s.com

 

Източник: © СИНХРОН-С
Снимки: © СИНХРОН-С, © Fire-TechInfo

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...