• 30 май 2024
  • Автор: © Fire-TechInfo I маркетинг публикация

Противопожарна защита в промишлени предприятия с решенията на VID FIREKILL (видео)

VID FIREKILL, водеща компания в разработката и производството на противопожарни системи с водна мъгла, предлага разнообразни решения за противопожарна защита на съоръжения в производствени и преработвателни предприятия в промишлеността – химически, фармацевтични, машиностроителни и др.

 

Промишлените предприятия са изложени на висок риск от възникване на големи пожари, причинени предимно от течни или твърди въглеводороди. Причина за това са множеството машини, различните производствени процеси, наличието на твърди горими материали или бързо запалими течности и горещи повърхности. Промишлените съоръжения много често се отличават със сложни структури и технологични зони, всяка с различна категория пожарна опасност и изискване за противопожарна защита.

Ето защо VID FIREKILL предлага множество решения, които могат да покрият противопожарната защита на почти всички приложения в промишлеността – производствени съоръжения и процеси в химически, фармацевтични и други преработвателни предприятия, резервоари, складове със запалими течности, бояджийски линии, конвейъри, промишлени кухни, платформи за добив на нефт/газ и др. Системата е особено атрактивно решение за специфични приложения като машинни отделения, кабелни канали, електронно оборудване, турбини и генератори, двигатели, трансформатори, чисти помещения, лаборатории и др.

FIREKILLTM – едно решение за множество пожарни опасности

Системата с водна мъгла ниско налягане FIREKILL е създадена да защитава различни зони в промишлени сгради, като гарантира безопасността на хората, предпазва оборудването и предотвратява скъпите прекъсвания на работния процес. Съчетавайки различни видове дюзи, всяка подходяща за конкретна област и група пожарна опасност, системата FIREKILL е подходящото решение за защита на цяла производствена сграда или открити пространства с производствени съоръжения. Вижте повече в краткото видео по-долу:

Системата FIREKILL с водна мъгла ниско налягане отговаря на европейския стандарт EN 14972, приложим в България, както и на други международно признати стандарти като FM, VdS и др. FIREKILL е едно от най-екологичните решения в противопожарната индустрия, използва минимално количество чиста вода, енергийно ефективна е, безопасна е за хората и за околната среда.

 

Информация за контакт:

ТехИнфо
Представител за България на VID FIREKILL

София, ул. Фредерик Жолио-Кюри 20
Моб.тел: +359 888 441 336
И-мейл: info@techinfo.bg
Уебсайт: www.techinfo.bg

 

Източник: © ТехИнфо
Снимки: © VID FIREKILL, © ТехИнфо

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...