• 24 февруари 2023
  • Автор: Съдържание от ТехИнфо

Пожарната безопасност – от традиционно консервативен сектор в съвременен устойчив бизнес

Съвременната среда е гъвкава и иновативна. Тя позволява на архитекти, проектанти и инженери съвместно да изградят по-красиви, по-функционални, по-икономични и по-екологични сгради, с които, рзчупвайки съществуващите регулаторни норми, удовлетворяват все по-високи цели по отношение на устойчивост и функционалност. Съвременната среда изисква нов подход, нови роли и отговорности, нови технологични решения в областта на пожарната безопасност и трансформира традиционно консервативния сектор на пожарната безопасност в съвременен устойчив бизнес.

 

Съвременните сгради се изграждат на принципите на устойчивата архитектура с минимално въздействие върху околната среда. Използването на нови екологични материали в сградната архитектура изисква ефективна система за противопожарна защита, която може да отговори на критериите за екологичност и стратегията за минимизиране на вредното въздействие върху околната среда. Как противопожарната индустрия отговаря на необходимостта от екологични устойчиви решения за защита?

 

ЕКОЛОГИЧНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА ПОЖАРНА ЗАЩИТА СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА СЪВРЕМЕННОТО УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО

През последните няколко години се увеличават усилията за намаляване използването на екологично опасни гасителни агенти. Регулаторните действия в световен мащаб са насочени към използване на по-безопасни и устойчиви алтернативи, които да отговарят на екологичните стандарти далеч в бъдещето.

Съвременната пожарна индустрия разработва иновативни концепции, решения и продукти, с които се постига устойчива противопожарна защита. Примери за това са автоматичните системи за пожарогасене с водна мъгла, системите за пожарогасене с чисти газови агенти като инертните газове азот и аргон и химическия агент HFC-227ea (FM-200), както и системите с гасителния агент от ново поколение FK-5-1-12. В сравнение с традиционните противопожарни решения, тези продукти спестяват вода и енергия, имат минимално въздействие върху околната среда, безопсани са за хората, обитаващи сградите, безопасни са за имуществото и оборудването, а също така са дългосрочно и икономически изгодно решение за пожарна защита.

Особено ценни по отношение на гасителна ефективност, екологичност, безопасност, компактност, дълговечност и минимални разходи за инсталиране и поддръжка са системите с водна мъгла ниско налягане и системите с гасителния агент FK-5-1-12. Тези системи са иновативни и устойчиви решения за пожарогасене, които са предназначени да подобрят ефективността и ефикасността на противопожарната защита. Те използват най-оптимално ресурсите и свеждат до минимум въздействието върху околната среда. Водната мъгла е най-икономичното, най-екологичното и най-ефективното решение в противопожарната индустрия с най-широкия обхват от приложения – от сгради и помещения с присъствие на хора до изключително рискови индустриални обекти и съоръжения. Гасителният агент FK-5-1-12 е съвременна алтернатива на чистите газови агенти, базирани на инертни газове (IG) и ходрофлуоровъглеводороди (HFC), като предоставя значително повече екологични и икономически ползи. Внедряването на тези нови технологии предоставя рамка за управление на устойчивостта в противопожарната индустрия и разкрива нови тенденции в инженерната противопожарна практика. Съвременните архитектурни и строителни концепции изискват компетентни решения за пожарна безопасност. А това означава необходимост от повишаване на компетентността на всички заинтересовани от изграждането на устойчиви решения за пожарна защита – инвеститори, архитекти, проектанти, инженери, експерти, регулаторни органи, собственици на сгради и бизнеси, ползватели и обитатели.

Инженерите по пожарна безопасност трябва да участват в проектирането на сградите

Традиционните практики в областта на пожарната безопасност вече не са достатъчни, за да задоволят потребностите на съвременната среда от гледна точка на енергоустойчивост, архитектурни иновации, структурна оптимизация и др. Възникването на пожари в много сгради са показател за подценяване на проблемите на пожарната безопасност, нежелание за взаимодействие, липса на яснота относно ролите и отговорностите, или регулаторни пропуски. Понастоящем специалистите, отговорни за проектирането на пожарната безопасност на сградите, са недооценени в процеса на проектиране и строителство. Необходимо е преразглеждане на тяхната роля и разбиране за комплексността и отговорността на тяхната дейност.

Интегрирането на инженерите по пожарна безопасност в проектирането на сгради трябва да се възприеме като част от рамката за управление на устойчивостта. Това ще осигури ползи за всички заинтересовани страни в строителния сектор и ще допринесе за постигане целите на устойчивото развитие.

Поддържането и развитието на висока култура на пожарна безопасност е ключово

От друга страна, възприемането и поддържането на висока култура на пожарна безопасност е важен елемент в изграждането на устойчива пожарна защита. Културата на пожарна безопасност е термин описващ начина, по който се управлява пожарната безопасност на работното място и често отразява нагласите, убежденията, възприятията и ценностите, които мениджърите и служителите споделят във връзка с пожарната безопасност. Трябва да се приеме изцяло необходимостта от балансиране на противопожарната защита и ефективността на работните пространства, като се обмисли прилагането на повече съвременни технологии и технически средства за пожароизвестяване и пожарогасене. Необходимо е също така провеждането на периодични обучения и тренировки на работещите по прилагане на мерките за пожарна безопасност. Загубите от пожар са предотвратими и решението за това е изцяло в ръцете на собственици, управители и наематели на сгради.

Стриктното спазване на изискванията на действащите нормативни актове по отношение на пожарната безопасност, прилагането на най-добрите международни практики в тази област, както и индивидуалният подход в изграждането и управлението на надеждна противопожарна защита е гаранция за устойчивост на всяка сграда и работен процес. Създаването, развитието и популяризирането на висока култура на пожарна безопасност е предпоставка за надеждна система за управление на безопасността, а това означава по-голяма рентабилност и производителност за всеки бизнес и всяка организация.

 

Източник: © ТехИнфо
Снимки: © ТехИнфо

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...