• 24 юли 2023
  • Автор: Fire-TechInfo

Оценка на пожарния риск в сгради – общ преглед

Общ преглед за ролята на оценката и управлението на пожарния риск за сигурността на сградите

 

Да се направи оценка на риска при извънредна ситуация, каквато е възникването на пожар, не е толкова просто и лесно, колкото при други видовете рискове, с които може да се сблъскаме в ежедневието си. Рисковете при пожар включват множество фактори като самият пожар, продуктите отделени в резултат на горенето, въздействието върху хората и др. в допълнение към потенциалните щети върху материалните активи и сградата. Бързото разпознаване и активните мерки за защита срещу потенциален пожар ще осигурят безопасност за хората, имуществото и сградата.

 

Предизвикателството, пред което са изправени инженерите по противопожарна защита, е, че никой не знае точно кога или къде ще възникне пожар, при какви условия и кой ще бъде изложен на риск. Обичайно строителните и противопожарните разпоредби да се използват за управление на риска. Но това не е достатъчно. Сградите и противопожарната регулаторна система са сложни и всеобхватни, което за повечето сгради води до общо приемливо ниво на противопожарна ефективност. Това означава, че неизвестни или не добре оценени проблеми с безопасността е възможно да съществуват във всяка една сграда, особено ако има особености, свързани с архитектурата, обитателите, работните процеси или предназначението, които не са специално разгледани от приложимите наредби и стандарти. Един от начините да се определи дали такъв потенциал съществува е чрез извършване на оценка на риска от възникване на пожар в сградата или съоръжението.

ОЦЕНКА НА ПОЖАРНИЯ РИСК

Крайната цел при оценката на пожарния риск е да се идентифицират и характеризират опасните рискове от пожар и да се предостави достатъчно информация за вземане на решения за управлението на този риск. Целта е да се отговори на три основни въпроса:

1. Какво може да се случи (какво може да се обърка)?
2. Каква е вероятността това да се случи? И ако се случи
3. Какви са последствията?

Оценката на пожарния риск се разграничава от анализа на опасността от пожар и анализа на последствията, като се прави също така оценка на вероятността от възникване на пожар в допълнение към оценката на онези фактори, които биха могли да доведат до пожар и оценката на въздействието при възникне пожар.

Оценката на пожарния риск включва няколко стъпки, включително определяне на целите на оценката, показателите за оценка, опасностите и потенциалните пожарни сценарии, провеждане на анализи на честотата и последствията от пожарните сценарии, както и изчисление на риска, свързан с установените сценарии. В някои случаи оценката на пожарния риск може да се разшири до оценка на опциите за смекчаване на риска (чрез намаляване на вероятността от възникване или мащаба на последствията), като това е и част от процеса на управление на риска. На фиг. 1 е показана рамката на процеса по оценка на пожарния риск.

Фигура 1: Оценка по пожарния риск. Източник: © SFPE [2]
Фигура 1: Оценка по пожарния риск. Източник: © SFPE [2]

Цели, показатели и прагове за оценка на пожарния риск

Някои от най-важните стъпки в процеса на оценка на пожарния риск са определяне на целите на оценката, показателите, които ще бъдат използвани за изразяване на риска, и как тези показатели ще бъдат комуникирани за целите на вземане на решения.

Например, основна цел може да бъде: „Осигуряване на безопасна от пожар среда за обитателите, които не са в близост до първоначалното развитие на пожара, и подобряване на защитата от пожар за обитателите, които са в близост до първоначалното развитие на пожара“.

Първият въпрос, който може да възникне, е: Кои обитатели – всички, само най-чувствителната група, друга подгрупа? След това трябва да се отговори на въпроса: При какви условия – вдишване на дим, излагане на топлинна енергия, висока температура, други въздействия, по всяко време на деня или при какви обстоятелства? Отговорът на тези въпроси и определянето на приемливи прагове на риск са важни, тъй като ще помогнат да се установят пожарни сценарии, на базата на които ще се изчисли рискът на по-късен етап в процеса.

Същият подход на работа е приложим и при оценката на финансовите загуби, които могат да бъдат свързани със загуба на материални активи (преки) или непрекъснатост на работния процес (непреки). Дали на фокус са само структурата на сградата, съдържанието – цялото или само част от него, или на фокус са и съдържанието и структура? Въздействието свързано ли е само върху локалните операции или има въздействие и някъде по веригата за доставки или доставките до пазара? Това, което оценителят избира да адресира, може да повлияе върху оценката, а дали ще бъдат избрани всички опасни сценарии или само част от тях зависи от фокуса.

Начинът, по който се измерва и представя риска, е също много важен и може да въздейства значително върху възприемането на риска. Например, рискът за хората, обсъден по-горе, може да бъде изразен чрез съотношението на смъртните случаи при пожар, например 9,6×10-6 общо или 2,99×10-7 само за нежилищни сгради. Изразен по този начин не може достатъчно точно да се прецени какъв е рискът, така че може да се даде сравнително число, например рискът от смъртен случай при автомобилна катастрофа, 1,03×10-4, е много по-висок. Още по-лесен начин за оценка е да се използват реципрочни стойности, съответно 1 на 104 161, 1 на 3 344 481 и 1 на 9 708. Може също така да се избере за оценка  специфичен риск свързан с типа и особеностите на сградата, риск от възникване на непредвидими обстоятелства или някакъв друг показател.

Следете и предстоящите статии по темата!

 

Референции:
[1] http://sfpe.org – an оverview of аpproaches and resources for building fire risk assessment
[2] SFPE Engineering Guide – Fire Risk Assessment, Society of Fire Protection Engineers

 

Източник: © SFPE
Снимки: © SFPE, © Fire-TechInfo

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...