• 18 март 2024
  • Автор: © Fire-TechInfo I обществени поръчки и търгове

Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи

Кратко описание / документация:

За осигуряване на пожарна безопасност (ПБ) при експлоатацията на обектите към ЕСО ЕАД – УМЕР София град се прилагат изискванията на НАРЕДБА № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г., попр., бр. 105 от 19.12.2014 г.).
Поддържане и обслужване на пожарогасителните системи (ПГС), в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД, Управление МЕР София град включва дейности по поддържане и обслужване на ПГС в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на нормативната уредба.
Срока за изпълнение на договора е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на предаване на всеки от обектите с отделен приемо-предавателен протокол, но не по-рано от 01.06.2024 година.
Пожарогаситителните системи, които ще се обслужват, се намират в следните обекти, обслужвани от УМЕР София град:
Подстанция „София юг“ и подстанция „Металургична“.

Пълният текст

 

Източник: АОП

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...