• 20 март 2023
  • Автор: © Fire-TechInfo I новини и събития

Патентована система за противопожарна защита в сървърни шкафове – FRP-2A

FRP-2A е новост в световен мащаб и е първата патентована система за защита от пожар във всеки отделен сървърен шкаф

 

СИНХРОН-С, специализирана в областта на пожарната безопасност, обяви своя нов продукт – FRP-2A – система срещу пожар в сървърни и електрически шкафове. Компанията е разработчик, производител и инсталатор на новата система.

 

FRP-2A (Fire Rack Protection) работи на принципа на постоянен анализ на въздушни проби за дим и топлина и се използва за ранно предупреждение при опасност от възникване на пожар или други сериозни повреди, свързани с отделяне на дим или повишаване на температурата в сървърни и електрически шкафове. Системата е приложима в дейта центрове, сървърни помещения, електрически табла и други подобни обекти.

Система за защита срещу пожар в сървърни и електрически шкафове. Източник: © СИНХРОН-С
Система за защита срещу пожар в сървърни и електрически шкафове. Източник: © СИНХРОН-С

FRP-2A предотвратява появата на пожар и гарантира почти 100% непрекъсваемост на работния процес, осигурявайки непрекъсваемост на услугата към клиентите.

Системата е създадена за ранно откриване на дим и контрол на температурата във всеки отделен сървърен или електрически шкаф. При възникване на инцидент системата регистрира събитието и индентифицира точно мястото, където е възникнал проблемът. По този начин може да се предприемат навременни действия и да се предотврати евентуален пожар. Времето за детекция е изключително кратко – от 8 до 20 секунди, въпреки силната вентилация и въздухообмена в сървърните шкафове. Системата притежава още множество уникални характеристики, с които производителят гарантира бързина, надеждност и ефективност на работа при различни конфигурации и натоварвания на оборудването в съответните сървърни или електрически шкафове.

FRP-2A е новост в световен мащаб и е първата патентована система за защита от пожар във всеки отделен сървърен шкаф. СИНХРОН-С очаква своите нови клиенти, а „първите от тях вече са факт“, съобщават от компанията.

 

Информация за контакт:

СИНХРОН-С
София, ул. Кракра 19А
Тел.: 02/ 944 14 04
И-мейл: synchron-s@synchron-s.com
Уебсайт: www.synchron-s.com

 

Източник: © СИНХРОН-С
Снимки: © СИНХРОН-С, © Fire-TechInfo

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...