• 1 март 2023
  • Автор: © Fire-TechInfo I маркетинг публикация

Отворени дюзи за пожарен риск НH в индустриални приложения

Дюзите K6, LAK-7 и BM1 са част от системата с водна мъгла ниско налягане FIREKILL™


Дюзите модел K6, модел LAK-7 и модел BM1 са предназначени за ефективна и надеждна защита от пожарни рискове в категория HH (Hight Hazard) съгласно стандартите в областта на пожарната безопасност.

Дюзите K6, LAK-7 и BM1 са част от системата с водна мъгла ниско налягане FIREKILL™ и са специално проектирани за локална и обемна защита на машини, машинни помещения, инсталации за преработка на дървесина/ биомаса, трансформатори и друго промишлено оборудване.

Дюзите K6, LAK-7 и BM1 защитават от пожарни рискове в категория клас А и клас В в открити пространства и затворени помещения. Тези категории обхващат приложения за обработка или съхранение на запалими течности, суровини, фосилни горива и други с висок риск от бързо разрастване на пожарa, висока интензивност на горене и голямо отделяне на топлина.

Дюзи към системата с водна мъгла ниско налягане за защита срещу пожарни опасности в индустрията. Източник: © VID FIREKILL
Дюзи към системата с водна мъгла ниско налягане за защита срещу пожарни опасности в индустрията. Източник: © VID FIREKILL

Одобрения и типични приложения

Дюзите са успешно тествани в съответствие със стандартите CEN EN 14972, FM 5560 и IMO 913 от акредитирани лаборатории и са одобрени от организации от трета страна като FM Approvals и DNV/GL.

Дюзата LAK-7 е успешно тествана и одобрена в съответствие със стандарта FM 5560, Приложение I, за локална защита на машини и съоръжения в промишлени зони, където запалимите течности са основен пожарен риск и няма инсталирана цялостна обемна защита. Това обикновено са маслени помпи и филтри, хидравлични тръбопроводи с горещо гориво под налягане, производствени линии, горивни филтри, маслени резервоари, скоростни кутии, задвижващи валове и др.

Дюзата К6 е успешно тествана и одобрена в съответствие със стандарта FM 5560, Приложения Е и F, за обемна защита в промишлени зони с размери 320 м3, 800 м3 и 4610 м3 и височина съответно 5 м, 8 м и 12 м.

Дюзита K6 е проектирана за защита на машинни отделения, машинни помещения със специална опасност, помещения с механично и електрическо оборудване като двигатели с вътрешно горене, генератори, трансформатори, смазочни материали, горивни филтри, маслени помпи, маслени резервоари, скоростни кутии, задвижващи валове, дизел генератори, турбини и друго подобно оборудване, използващо течни въглеводородни горива и смазочни материали с летливост по-малка или равна на хептана.

Дюзата K6 е тествана съгласно широк обхват от протоколи за пожарно изпитване. К6 е успешно тествана за локално приложение в съответствие с метода за изпитване DFL 170325-1275-1 за зони за зареждане като горни части на шредери, локална защита за зони под машини като долна част на шредери, локална защита на високорискови зони върху част от машина или цяла машина, където основният риск пожари от клас А или клас B, както и за локална защита от рискове, намиращи се в близост до машини за механична обработка.

Приложения на системата с водна мъгла ниско налягане в индустрията. Източник: © ТехИнфо
Приложения на системата с водна мъгла ниско налягане в индустрията. Източник: © ТехИнфо

Дюзата BM1 е одобрен от FM след успешно тестване съгласно стандарта FM5560, Приложение C, за помещения с размер 260 m3 (височина 5 m) и същите пожарни опасности както дюза K6 за обемна защита. BM1 може да се използва за защита на малки машини в самостоятелна система с бутилки, без помпа и външно водоснабдяване.

Във вариант с N-тръби дюзита BM1 е успешно тествана и одобрена в съответствие със стандарт CEN EN 14972-1, Приложение A, съгласно протоколи за пожарно изпитание за локална защита на конвейери, трансформатори и зони за обработка на полистирол. Този вариант е тестван и приложим също така за системи за обемна защита в големи помещения за съхранение на биомаса или заводи за преработка на дървесина.

Продуктова гама дюзи серия FIREKILL™ НH

Представените дюзи са част от по-широката гама дюзи серия НH (High Hazard) – отворени дюзи за водна мъгла с ниска консумация на вода и проектирани да работят при ниско водно налягане в промишлени условия. Често промишлените обекти имат сложна структура, технологични заграждения и зони, всяка с различен риск и изискване за противопожарна защита.

Дюзите FIREKILL™ HH осигуряват навременна и надеждна защита във всички тежки производствени условия. В зависимост от специфичните условия на работната среда и вида на защитаваните машини и съоръжения, дюзите могат да бъдат доставени във варианти с различни функционални параметри и изпълнени в различни материали и видове резба.

 

Информация за контакт:

ТехИнфо
Оторизиран партньор за България
на VID FIREKILL

София, ул. Фредерик Жолио-Кюри 20
Моб.тел: +359 888 441 336
И-мейл: info@techinfo.bg
Уебсайт: www.techinfo.bg

 

Източник: © ТехИнфо
Снимки: © VID FIREKILL, © ТехИнфо

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...