• 3 ноември 2022
  • Автор: © Fire-TechInfo I норми и стандарти

Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …

Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол


В сила от 14.08.2015 г.

Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ, бр.62 от 14 aвгуст 2015 г., изм. и доп. ДВ, бр. 12 от 6 февруари 2018 г.

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. изискванията към продуктите за пожарогасене;
2. редът за оценяване на съответствието на продуктите за пожарогасене с изискванията към тях и начините за удостоверяване на съответствието им с тези изисквания;
3. задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене;
4. редът за осъществяване на контролна дейност на продуктите за пожарогасене.

Чл. 2. За продуктите за пожарогасене, които са законово пуснати на пазара в държави – членки на Европейския съюз, и в Република Турция или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, изискванията на наредбата се прилагат при спазване разпоредбите на Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО (ОВ, L 218 от 13.08.2008 г.).

Чл. 3. Изискванията на наредбата се отнасят за юридическите и физическите лица – производители, техни упълномощени представители, вносители и дистрибутори на продуктите за пожарогасене. …

Източник: МВР, ГДПБЗН

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...