• 29 декември 2022
  • Автор: Fire-TechInfo I норми и стандарти

Наредба № РД-02-20-2 от 21 декември 2015 г. за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели

В сила от 01.03.2016 г.

Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2016 г.

Глава първа
ЦЕЛ И ОБХВАТ

Чл. 1. С наредбата се определят техническите правила и норми при проектиране на нови пътни тунели по републиканските пътища на Република България, наричани за краткост „пътни тунели”, както и изискванията за безопасност при проектиране, управление и мониторинг на движението в пътните тунели.

Чл. 2. (1) Изискванията на наредбата се прилагат и при проектиране на реконструкция, основно обновяване, основен ремонт и рехалибитация на съществуващи пътни тунели, включително при проектиране на спомагателни и прилежащи подземни съоръжения към тях.
(2) Наредбата не се отнася за проектиране на тунели с друго предназначение.

Чл. 3. Наредбата се прилага едновременно с изискванията на нормативните актове за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, правилата и нормите за устройство на територията, нормативните актове и техническите спецификации за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите за осигуряване на основните изисквания към тях в съответствие с чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Чл. 4. (1) Нови технически решения в областта на подземното строителство, които предоставят еквивалентно или по-високо изпълнение на изискванията на наредбата се прилагат след приемането им с мотивирано решение от експертен съвет на възложителя.
(2) Допускат се отклонения в случаите на чл. 2, ал. 1, при които няма териториална, техническа или конструктивна възможност за изпълнение на изискванията на наредбата, при условие че техническото предложение е прието с мотивирано решение от експертния съвет по ал. 1. …

Източник: МВР, ГДПБЗН
Снимки: © Pexels.com

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...