• 25 ноември 2022
  • Автор: © Fire-TechInfo I норми и стандарти

Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

В сила от 01.03.2015 г.

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 8 Март 2016г., изм. ДВ. бр.95 от 28 Ноември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 11 Август 2020г.

 

Глава първа.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 71 от 2020 г.) (1) С наредбата се определят условията и редът за:
1. влагане на строителните продукти в строежите на Република България;
2. оправомощаване, нотифициране и контрол на лица за оценяване на строителни продукти;
3. издаване или отказ от издаване на разрешения на лица за извършване на оценяване на съответствието и за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти, за издаване на европейска техническа оценка и на български технически одобрения на строителни продукти;
4. преиздаване, разширяване, актуализиране, ограничаване на обхвата, спиране на действието и отнемане на издадените разрешения по т. 3;
5. оценяване и съставяне на декларация за характеристиките на строителните продукти, които не са обхванати от съществуващите хармонизирани стандарти и за които не са издавани европейски технически оценки;
6. определяне на българските национални изисквания към строителните продукти по отношение на предвидената им употреба;
7. изпълнение на функциите на звено за контакт относно продукти в строителството съгласно чл. 10 на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО (ОВ, L 88/5 от 4.04.2011 г.), наричан за краткост „Регламент (ЕС) № 305/2011“, и в съответствие с чл. 9 и 10 на Регламент (ЕС) 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008 (ОВ, L 91/1 от 29.03.2019 г.), наричан за краткост „Регламент (ЕС) 2019/515“. …

Източник: МВР, ГДПБЗН

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...