• 19 февруари 2023
  • Автор: Съдържание от ТехИнфо

Надеждната стратегия за пожарна безопасност изисква изпълнението на седем основни елемента

През последните десетилетия на европейско равнище се постигнаха значителни подобрения в противопожарната защита, благодарение на непрекъснато коригиране и прилагане на стратегии за пожарна безопасност. В резултат на всеобхватни подходи смъртността от пожар е намаляла с 65% през последните 30 години, според проучване на Modern Building Alliance. Въпреки това, необходимо е да се прави повече, тъй като пожарната безопасност e основен обществен проблем. Смята се, че около 5000 души годишно загиват в Европа вследствие на пожар.

 

 

Почти всеки тип сграда, структура или обществено пространство подлежи на мерки за пожарна безопасност. Според регулативните органи, надеждната пожарна защита трябва да гарантира минумум, че рискът от пожар е намален и че в случай на пожар хората могат да напуснат безопасно сградата. За да се постигне това, пожарната безопасност в сградите изисква холистичен подход от предотвратяването на пожара до неговото потискане и погасяване. Ефективната стратегия за пожарна безопасност съдържа седем стъпки, които трябва да бъдат предприети, за да се гарантира безопасността на хората, имуществото и сградите.

Източник: © Modern Building Alliance
Източник: © Modern Building Alliance

1. ПРЕВЕНЦИЯ

На първо място, възникването на пожара трябва да бъде предотвратено. Разбирането на причините и рисковите фактори за това е отправна точка за предприемането на ефективни усилия за превенция чрез комплекс от мерки – технически и организационни. Оценката на риска идентифицира потенциални опасности от възникване на пожар по множество критерии, след което се обмисля как тези рискове могат да бъдат намалени или, ако е възможно, напълно премахнати.

2. ДЕТЕКЦИЯ

Когато възникне пожар, въпреки мерките за превенция, важно е да въде открит възможно най-рано, за да имат обитателите на сградата достатъчно време за реакция, включително за безопасна евакуация или опит за гасене на пожара с ръчен пожарогасител. Абсолютно жизненоважно е сградата да разполага с подходяща система за откриване и аларма за пожар. Тази система трябва да има способността при всякакви обстоятелства да предупреждава хората в сградата за пожар. Съвременните системи разполагат с множество детектори за много ранно откриване на пожар.

3. БЪРЗО ПОГАСЯВАНЕ

При възникване на пожар, той може да бъде спрян в рамките на първите минути с ръчен пожарогасител или автоматична система за пожарогасене. Обикновено системата се активира автоматично от топлина и само на мястото, където възниква пожарът. Съвременната индустрия разполага с ефективни технологии за гасене, включително в индустриална среда с висок риск от възникване и разпространение на пожар.

4. ЕВАКУАЦИЯ

При възникне на пожар и невъзможност да бъде погасен незабавно, безопасната евакуация на обитателите е първи приоритет. От съществено значение е наличието на добре проектирани маршрути за евакуация, които са лесно достъпни по всяко време, кратки, добре осветени и без дим. Чистите от дим маршрути могат да бъдат постигнати чрез система за отвеждане на дима и топлината или чрез мерки по огнепреграждане. Обитателите трябва да познават плана за евакуация на сградата и да са обучени за използването му. Евакуационните маршрути трябва да бъдат включени в проекта на сградата като важна част от цялостния подход към пожарната безопасност.

5. ОГНЕПРЕГРАЖДАНЕ

Огнепреграждането гарантира, че огънят и димът остават в зоната на възникване на пожара и няма да се разпространят в други помещения. Също така с огнепреграждането се цели да се осигури безопасен начин за евакуация през коридори и стълбища. Огнепреграждането се постига с физически бариери, които включват противопожарни стени и подове, противопожарни врати и други. В случай на бързо разпространение на огъня по фасадата на сградата, надеждността на стратегията с огнепреграждане може да бъде застрашена.

6. СТРУКТУРНА БЕЗОПАСНОСТ

В случай на голям пожар трябва да се гарантира структурната безопасност на сградата, така че тя да остане цяла. Конструктивната пожарна безопасност не е само въпрос на горимост на материалите. Настоящите познания позволяват проектирането на пожаробезопасни конструкции както от бетон и стомана, така и от дърво, композитни материали и елементи с горими продукти. С помощта на експериментални проучвания могат да бъдат установявени пожарните характеристики на структурните системи по време на реални пожари.

7. СЛУЖБА ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

При възникнене на пожар, пожарните служби трябва да пристигнат възможно най-скоро, за да евакуират обитателите, да се борят с огъня и да предотвратят по-нататъшно разпространение. Борбата с огъня изисква най-съвременна техника, постоянно обучение и споделяне на знания. При рискови обекти, каквито са високите сгради, могат да бъдат интегрирани специфични противопожарни съоръжения, които позволяват по-бърза реакция, като специфично водоснабдяване, пожарогасителни асансьори и други.

 

Източник: © ТехИнфо
Снимки: © ТехИнфо

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...