• 2 февруари 2023
  • Автор: © Fire-TechInfo

Как да защитим ценно имущество и оборудване от унищожителната сила на евентуален пожар? – Част 1

Статията разглежда последните технологични тенденции и най-добрите практики в противопожарната защита на обекти със „специален пожарен риск“

 

Технологиите за противопожарна защита на обекти със „специален пожарен риск“ се различават от конвенционалната спринклерна технология по това, че оставят минималните щети след потушаване на пожара. Тези иновативни решения използват специални гасителни агенти, които бързо потушават пожара чрез поглъщане на топлината или отнемане на кислорода от горивния процес, като същевременно не причиняват големи материални щети или спиране на работния процес.

 

Отдавна познатите спринклерни системи се използват предимно за защита на конструкцията на сградата и нейните обитатели, докато новите технологии предпазват също така съдържанието и непрекъснатостта на оперативните процеси вътре в сградата. В това се изразяват предимствата на специалните пожарогасителни системи с чисти газови агенти, водна мъгла, прах или пяна. Те работят бързо, ефективно, без никакво или с минимално количество вода, екологично чисти са и безопасни за хората.

Специалните противопожарни системи са с много широк обхват на приложение – от съоръжения за производство на електроенергия и центрове за данни със сложно и скъпо оборудване до архиви, галерии и музеи с ценно историческо имущество. Внедрените системи са предназначени за бързо и напълно погасяване на евентуален пожар, предотвратявайки катастрофални загуби за собствениците на такива обекти.

 

КАКВО Е ОБЕКТ СЪС „СПЕЦИАЛЕН ПОЖАРЕН РИСК“?

 

Обектите със „специален пожарен риск“ могат да бъдат определени по следния начин:

  • Всеки обект, съдържащ оборудване или специален процес с изключително висока стойност;
  • Всеки обект, съдържащ уникално или незаменимо материално имущество (музеи, архиви, художествени галерии или центрове за съхранение на данни);
  • Всеки обект или процес, от където получените приходи или изпълняваната функция са с по-голяма стойност от самото оборудване.

   

Специалните противопожарни системи могат да бъдат инсталирани в цяла сграда, зона, помещение или дори за конкретно оборудване, процес или материален актив. Например, приложенията могат да варират от компютърни зали в центрове за данни и оборудване за диагностика в здравни заведения до съоръжения в големи промишлени предприятия или обществени кухни. Специалните системи за защита от пожар включват система за детекция на пожара, съчетана със система за пожарогасене. Гасителните системи се проектират да гасят пожара бързо, без да повредят съдържанието в сградата или да застрашат присъстващите хора.

   

 

КАКВА ПОЖАРОГАСИТЕЛНА СИСТЕМА ДА ИЗБЕРЕМ?

 

Не всеки тип система за пожарогасене е подходящ за всяко приложение. Точно тук е ролята на експертите – инженери по противопожарна защита и интегратори на противопожарни системи, които притежават специфичен и специализиран опит. Тяхната роля е да проучат специфичното приложение и изискванията на конкретната сграда, да препоръчат типа на гасителната система, която най-добре отговаря на изискванията, да направят оценка на съществуващото състояние на противопожарната защита на разглеждания обект, да определят размера и местоположението на защитаваните помещениния, необходимата вентилация и редица други съображения, за да предложат най-подходящата защита. Например, има много голяма разлика при противопожарната защита на мащабен дейта център в сравнение със защитата на множество отделно разположени компютърни зали за съхранение на данни в офис сграда.

След като дадeна сграда или част от сградата е идентифицирана като „обект със специална опасност“, изискваща допълнителна защита, трябва да се извърши многостранен анализ на опасностите за възникване на пожар. Познаването на видовете потенциални пожари и разграничаването на запалимите източници при пожари Клас A (твърди горими материали), Клас А висока опасност (активно електрическо оборудване), Клас B (запалими течности) и Клас C (запалими газове) съществено допринася за избора на най-ефективната технология за откриване и потушаване на пожар със специален риск. Задълбоченият анализ на потенциалните източници на запалване дава възможност не само за избор на подходяща система за противопожарна защита, но и за евентуално отстраняване на някои от източниците на запалване.

Продължава в Част 2

Информация за контакт:

СИНХРОН-С
София, ул. Кракра 19А
Тел.: 02/ 944 14 04
И-мейл: synchron-s@synchron-s.com
Уебсайт: www.synchron-s.com

 

Източник: © СИНХРОН-С
Снимки: © СИНХРОН-С, © Fire-TechInfo

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...