• 6 февруари 2023
  • Автор: © Fire-TechInfo

Как да защитим ценно имущество и оборудване от унищожителната сила на евентуален пожар? – Част 2

Статията разглежда последните технологични тенденции и най-добрите практики в противопожарната защита на обекти със „специален пожарен риск“


Продължава от Част 1


СПЕЦИАЛНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

Автоматичните спринклерни инсталации са най-често срещаният тип противопожарна защита, необходима за спазване на минимални строителните норми. В случай на пожар тези системи изхвърлят голямо количество вода в сградата, което не само е екологично нецелесъобразно, но и нанася непоправими щети върху имуществото и оборудването.

За разлика от тях, специалните противопожарни инсталации откриват и гасят пожари на места, където стандартните системи не са подходящи. Те използват специални агенти за пожарогасене като газове, химически агенти или водна мъгла и гасят пожара бързо, защитавайки сградата и нейните ценни активи. За тази цел е изключително важно да се избере правилният тип противопожарна система за всяко конкретно приложение. По-долу са разгледани четири специални средства за предотвратяване на пожар.

  • Пожарогасене с чисти газови агенти

Инсталациите за противопожарна защита с чисти газови агенти използват два вида газове – инертни газове или халокарбони. Те потушат пожара в началния му стадий преди появата на пламък или топлина, за разлика от традиционните спринклерни системи, които се задействат едва след отделянето на топлина. В случай на инцидент, чистият газов агент потушава пожара за секунди, без да повреди оборудването и имуществото или да застраши персонала.

Инсталация за пожарогасене с чисти газови агенти. Източник: © СИНХРОН-С
Инсталация за пожарогасене с газови агенти. Източник: © СИНХРОН-С

Терминът „чист агент“ в системите за пожарогасене означава, че гасителните агенти са електрически непроводими и не оставят замърсявания и следи след потушаване на пожара. Тъй като тези гасителни агенти не нарушават дишането или зрението, няма риск за здравето на хората по време на изпускане на агента. Като цяло може да се каже, че пожарната защита с чисти агенти е идеален вариант за собствениците на бизнеси, които се нуждаят от дългосрочно устойчиво развитие, безопасност за своите служители и безкомпромисна защита на материалните им активи.

С нулев потенциал за изчерпване на озоновия слой, кратък живот в атмосферата и изключителна гасителна ефективност, чистите агенти не само предлагат минимално въздействие върху околната среда, но също така предотвратяват емисии от вредни газове в атмосферата, вследствие на неконтролиран пожар. Изпуснатите чисти агенти се премахват само чрез вентилация, което означава, че този тип гасене позволява практически незабавно връщане към обичайния работен процес – без прекъсване за скъпо почистване или поради щети, причинени от изпускане на агента.

Съвременните чисти агенти, които се използват в системите за пожарогасене, са FK-5-1-12, HFC-227ea и естествените инертни газове аргон и азот. Те са ефективни при възможно най-широк спектър от приложения, включително пожари клас А, B и C. Особено подходящи са за обекти и дейности, при които кратично важни са устойчивостта и непрекъснатостта на работния процес, безопасността за хората и защитата на чувствително и скъпо оборудване, каквито са например хард дисковете за съхранение на данни.

  • Пожарогасене със сухи химически агенти – пожарогасителен прах

Въпреки че явления като задушаване, охлаждане и пренос на топлина допринасят за гасителните характеристики на сухите химически агенти, изследванията в тази област показват, че най-силният механизъм за гасене в този случай е прекъсването на верижната химична реакция на горенето.

Пожарогасителният прах предлага не само локална защита или защита на специфични части от оборудване, но може да се използва и като цялостна система за обемно гасене в затворени пространства. Тези химически агенти са непроводими и се използват за защита на различни опасности от пожар като електрически трансформатори, запалими течности и складове с гориво.

Предимства на гасенето с пожарогасителен прах е бързината и икономичността, докато недостатък е замърсяването, което остава след изпускане на агента и необходимостта от почистване. Пожарогасителният прах е подходящ главно за повърхностни пожари и не е достатъчно ефективен при дълбоки пожари.

  • Пожарогасене с химически агенти на водна основа – пожарогасителна пяна

Системите за пожарогасене с пяна са подходящи за защита от специфични пожарни опасности. Предназначени са да потушават пожари клас B върху големи горящи повърхности от леснозапалими течности, както и пожари клас А от твърди горими вещества с високо горимо натоварване.

Инсталация за пожарогасене с пяна. Източник: © СИНХРОН-С
Инсталация за пожарогасене с пяна. Източник: © СИНХРОН-С

Гасителното вещество е течност, която съдържа вода, активно химическо вещество (пенообразувател), което представлява смес от органични и неорганични соли, и въздух. Когато течността влезе в контакт с огъня, тя реагира, образувайки пяна, която бързо охлажда засегнатата зона и предотвратява разрастването на пожара. Основният гасителен ефект настъпва вследствие на охлаждане на горящата повърхност и „задушаване“ на огъня чрез блокиране достъпа на кислород. Образувалата се пяна е термоустойчива и образува стабилен повърхностен слой върху горящата повърхност, което блокира отделянето на запалими пари, потиска образуването на вторични димни газове и води до пълно погасяване на огъня без риск от повторно запалване.

Заради тези особености, системите с пожарогасителна пяна са особено подходящи за всички пожарни опасности и области, свързани с транспортиране, преработка, съхранение и използване на запалими течности или вещества с висок пожарен риск. За всяко конкреното приложение се определя специфичният състав на гасителното вещество, за да се получи максимална гасителна ефективност.

  • Пожарогасене с водна мъгла

Активирането на система за пожарогасена с водна мъгла в ситуация на пожар води до ефективно и бързо гасене само с малка част от водата, която би използвала конвенционалната спринклерна инсталация. Водната мъгла се състои от фини атомизирани водни капки, от които 99% са с размер под 1000 микрона. Системите с водна мъгла високо налягане създават водни капки с размер от около 50 микрона, а системите с водна мъгла ниско налягане създават водни капки с размер от около 400 до 1000 микрона. По-малките водни капки, образуващи се при системите с водна мъгла, осигуряват по-голяма повърхност за пренос на топлина в сравнение с традиционните спринклерни системи. Това позволява голяма част от водната мъгла да се изпарява, като по този начин блокира достъпа на кислород и създава силен охлаждащ ефект, необходими за бързо погасяване на пожара.

Инсталация за пожарогасене с водна мъгла. Източник: © СИНХРОН-С
Инсталация за пожарогасене с водна мъгла. Източник: © СИНХРОН-С

Инсталациите с водна мъгла са високо ефективни в борбата с пожара. Те използват една капка вода от традиционната спринклерна система, за да я превърнат в 8000 микрокапки, което води до много по-бързо поглъщане на топлината от огъня. Поради това системите с водна мъгла използват от 50% до 90% по-малко вода и тръби с по-малък диаметър в сравнение със стандартната спринклерна система.

Предимствата на системите с водна мъгла дават възможност да се използват при редица пожарни опасности – промишлени съоръжения и процеси, машинно производство, телекомуникационно оборудване, обществени кухни, наземни и морски транспортни средства и др., включително места с ограничено водоснабдяване или места, където използването на традиционните спринклерни системи е неприемливо или неподходящо.

Системите с водна мъгла обхващат разнообразни приложения със „специален пожарен риск“ и, за да отговорят на съответното равнище на опасност, могат да бъдат конфигурирани в няколко варианта – системи за обемно или локално приложение, системи с водна завеса или системи с предварително действие.

 

Информация за контакт:

СИНХРОН-С
София, ул. Кракра 19А
Тел.: 02/ 944 14 04
И-мейл: synchron-s@synchron-s.com
Уебсайт: www.synchron-s.com

 

Източник: © СИНХРОН-С
Снимки: © СИНХРОН-С, © Fire-TechInfo

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...