• 16 декември 2022
 • Автор: © Fire-TechInfo I маркетинг публикация

Защита от пожар в големи сгради, обществени гаражи, складове и производствени халета

СИНХРОН-С, специализирана в проектиране и изграждане на противопожарни системи, предлага надеждни решения за защита от пожар в големи и високи бизнес сгради, обществени гаражи, складове и производствени площи. Решенията са базирани наутвърдените в практиката спринклерни противопожарни инсталации. За изграждането им фирмата разчита на надеждното оборудване от световно признати производители като Siemens, Rolland и Tyco.

 

Защита от пожар в големи сгради, обществени гаражи, складове и производствени халета.
Защита от пожар в големи сгради, обществени гаражи, складове и производствени халета.


Какво налага изграждането на система
за пожарна безопасност

Пожарът е бедствие, което може да доведе до значителни финансови загуби, прекъсване на дейността на организацията, фалит и дори загуба на човешки живот. Автоматичните спринклерни системи играят огромна роля в предотвратяване на последствията от опустошителното действие на пожара. Статистическите данни показват, че щетите от пожар в сгради, защитени със спринклерна инсталация са 10 пъти по-малко в сравнение със сгради, които не са оборудвани със спринклерна система, а според проучванията направени във Великобритания досега няма случаи на човешки жертви в следствие на пожар в сгради с работеща спринклерна система.

Принцип на действие

Спринклерните инсталации използват система от тръби пълни с вода под налягане. Цялата площ на сградата, която е обект на защита, е покрита от тръбна мрежа с монтирани спринклерни глави през равни интервали. Спринклерните глави са затворени херметически, което предотвратява изтичането на вода през тях. Благодарение на термочувствителен елемент, спринклерите реагират при поява на пожар. Когато са изложени на топлинно въздействие се отварят, позволявайки на водата да изтече през тях. Когато водата потече през тръбната мрежа се задейства аларма, което означава, че системата е в процес на работа. Всички етапи от този процес се управляват от механизма на топлопредаване. Затопленият от пожара въздух се придвижва към горната част на помещението и посредством кондукция загрява термочувствителния елемент в спринклера. Когато температурата на загряване достигне зададената работна температура в инсталацията, спринклерът се активира. Изключително важно е да се изчисли процесът на топлопредаване, за да се определи параметърът термична чувствителност на спринклера, който дефинира бързината на реакция на термочувствителния елемент в спринклера и е един от най-важните параметри за безопасност при изчисляването на спринклерни пожарогасителни инсталации. Всеки спринклер се активира независимо един от друг, когато чувствителния елемент отчете, че определеното ниво на загряване е достигнато. Стремежът при проектирането на водните спринклерни инсталации е минимален брой спринклери да осигурят необходимия воден дебит в точката на възникване на пожара.

Видове спринклерни системи

В зависимост от типа на сградата, температурата в защитаваните помещения и степента на пожарен риск са приложими 4 типа спринклерни системи:

 1. Спринклерни системи с т.нар. „мокри тръби”. Този тип е най-често използван и се инсталира в сгради, където няма риск от замръзване на водата в тръбната мрежа. Тъй като водата винаги е налична в тръбите непосредствено над спринклерните глави, този тип инсталации реагират веднага още в първоначалния етап от възникване на пожара. Те са най-простите, най-лесните за поддръжка и най-евтините спринклерни инсталации;
 2. Спринклерни системи с т.нар. сухи тръби”. Когато околната температура е много ниска и съществува опасност от замръзване на водата в тръбната мрежа се използват т.нар. „сухи” спринклерни системи. При тях тръбите са пълни с въздух под налягане. За да се предотврати навлизането на вода в тръбите се използват контролни клапи, които са изложени на въздействието на въздушното налягане като противодействие на водното налягане от водоснабдителната мрежа. Когато спринклерите са изложени на топлинно въздействие, те се активират, изпускайки въздуха. Промяната на въздушното налягане отваря контролната клапа и водата навлиза в тръбната система. Типичните приложения на тези системи са хладилни складове, обществени гаражи, товарителни рампи и производствени халета;
 3. Спринклерни системи със смесено функциониране. Както подсказва името при тези системи тръбната мрежа е пълна с вода под налягане през лятото и с въздух под налягане през зимата. Този вариант се използва за неотопляеми сгради;
 4. Спринклерни инсталации с предварително действие: Подобно на „сухите” спринклерни системи тръбите са пълни с въздух под налягане, но водата се пропуска в тръбите само когато се активира детектор (напр. димен детектор) от пожароизвестителна инсталация.
Спринклерна инсталация. Източник: © СИНХРОН-С
Спринклерна инсталация. Източник: © СИНХРОН-С


Надеждно и икономично техническо решение

Автоматичните спринклерни системи се използват като надеждно средство за защита на имуществото и живота на хората вече повече от 130 години. Спринклерните системи са единствените технически решения, които едновременно откриват пожара, задействат аларма, гасят и предотвратяват разпространението на пожара. Използвайки водата като основен гасителен агент те са икономично, надеждно и безопасно средство за контролиране и потушаване на пожари. Системите гасят пожара като намаляват температурата в горящата зона, отнемайки топлинната енергия на горивния процес, при което не причиняват вреда на хората и им позволяват да напуснат безопасно рисковата зона. Понастоящем с прилагането на новите бързодействащи спринклерни глави дори в точките на възникване на пожар, здравето и живота на хората в сградата са защитени.

Според световни и европейски проучвания налице са множество факти, които доказват надеждността на спринклерните системи в практиката, а именно:

 • Спринклерните системи се използват много повече в сравнение с всеки друг тип фиксирана система за пожарогасене като в световен мащаб се монтират повече от 40 милиона спринклера годишно;
 • Шансът да се намери дефектна спринклерна глава е едно на шеснайсет милиона или по-малък от шанса да се спечели в лотария;
 • При задействане се отварят само спринклерите, които са непосредствено над огнището на пожара. Останалите остават затворени, което гарантира, че не се изпуска вода в зоните където няма пожар;
 • 99% от пожарите в сградите с работеща спринклерна инсталация се контролират само благодарение на  спринклерната система, а 60% от тях се контролират чрез активирането на не повече от 4 спринклера;
 • Изразходваното средно количество вода за контролиране на пожара е около 200 литра за минута, благодарение на което причиняват значително по-малко щети в сравнение с обикновените пожарни табла, чиито дебит е около 900 литра вода в минута;
 • При спринклерните инсталации няма фалшива аларма – те сработват само ако има реален пожар;
 • Спринклерните системи реагират веднага, докато при използването на обикновените противопожарни съоръжения са необходими средно 8 минути, за да се достигне до мястото на инцидента. Това забавяне може да е причина за значителни щети от пожара, разрастването на пожара, както и необходимостта от повече вода за потушаването му;
 • Цената за поддръжка на спринклерната система е много ниска.

Много важно за успешната работа на спринклерните системи е също така професионалното изпълнение и взаимодействието на всеки един етап от реализирането на всяка конкретна инсталация. Задълбоченият анализ на проектните изисквания, правилната оценка на риска, качественото проектиране, монтиране и поддържане на системите, както и отговорното отношение към обучението на обслужващия персонал са критично важни за правилното действие на системите. Прилагайки този метод на работа, фирма Синхрон-С има успешно реализирани проекти за противопожарна сигурност в големи търговски и промишлени обекти като Мегапарк София, Билла България, Хюндаи, ТЕЦ Марица Изток 1, Стомана Индъстри, Цигарена фабрика София БТ и др. Решенията на компанията отговарят на най-високите изисквания на стандартите приети в областта на спринклерните системи за пожарна безопасност.

 

Информация за контакт:

СИНХРОН-С
София, ул. Кракра 19А
Тел.: 02/ 944 14 04
И-мейл: synchron-s@synchron-s.com
Уебсайт: www.synchron-s.com

 

Източник: © СИНХРОН-С
Снимки: © СИНХРОН-С, © Fire-TechInfo

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...