• 13 април 2023
  • Автор: © Fire-TechInfo I маркетинг публикация

Защита от пожарни рискове в инфраструктурни обекти

TUNPROTEC ® - цялостно решение за инфраструктурни обекти


TUNPROTEC® e стационарна система с водна мъгла, работеща с минимално количество вода и под ниско налягане. Системата, разработка и производство на VID FIREKILL, е специално създадена за ефективна и надеждна защита от пожар на инфраструктурни съоръжения като пътни, железопътни, кабелни и минни тунели, железопътни гари, метростанции и друга подземна инфраструктура.

Оборудване към системата TUNPROTEC® за защита от пожар на инфраструктурни обекти. Източник: © VID FIREKILL
Оборудване към системата TUNPROTEC® за защита от пожар на инфраструктурни обекти. Източник: © VID FIREKILL

Системата открива пожара в най-ранния му етап, предотвратява покачването на температурата и разрастването на огъня като същевременно минимизара риска от образуване на голямо количество дим. Наслояването на дима от вентилационната система е основен проблем при противопожарната защита на тунели. TUNPROTEC® работи при различни стратегии за вентилация, като активно възпрепятства развитието на „задниˮ димни слоеве.


Одобрения и типични приложения

Системата TUNPROTEC® е успешно тествана съгласно инициативата на Европейската комисия UPTUN WP2 D251 и одобрена съгласно протоколите за пожарни тестове описани в доклада SOLIT 2 (safety of life in tunnels). Компонентите на системата са успешно тествани и одобрени в съответствие със стандарта за водна мъгла IMO 1165 за работа в максимално замърсена среда, съгласно европейския стандарт за системи за детекция EN 54, както и съгласно стандарта SIL2 при заявка. Системата е успешно тествана от акредитирани лаборатории съгласно пълномащабни пожарни тестове с пожарно натоварвание до 250 MW за пожари клас А и до 30 MW за пожари клас В.

Приложение на системата TUNPROTEC® за защита от пожар на инфраструктурни обекти. Източник: © VID FIREKILL
Приложение на системата TUNPROTEC® за защита от пожар на инфраструктурни обекти. Източник: © VID FIREKILL

TUNPROTEC® защитава пътни и железопътни тунели, метротунели, жп гари и метростанции, минни и кабелни тунели. Проведените тестове до 250 MW гарантират, че системата може да защити напълно горящи товарни превозни средства в пътни тунели, горящи открити товарни вагони в жп тунели или множество вагони и съоръжения в метротунелите.


Цялостно решение за инфраструктурни обекти

TUNPROTEC® е противопожарна система на базата на водна мъгла с ниско налягане, предназначена да минимизира разходите за монтаж и поддръжка, като същевременно гарантира бърза и надеждна защита на хората и тунелните конструкции. Системата TUNPROTEC® обхваща пълна гама компоненти – детектори, контролни панели, дюзи, помпи, вентили – специално създадени да работят като едно цялостно модерно решение за защита на пътна и подземна инфраструктура. Във всеки един момент системата за управление изпраща подходяща информация на персонала чрез периферна система като SCADA.

Принципна схема на приложение на системата TUNPROTEC® за защита от пожар на инфраструктурни обекти. Източник: © VID FIREKILL
Принципна схема на приложение на системата TUNPROTEC® за защита от пожар на инфраструктурни обекти. Източник: © VID FIREKILL

Благодарение на гъвкавия дизайн, системата може лесно да бъде инсталирана както в нови, така и в съществуващи обекти. В много случаи системата носи икономически ползи, тъй като разходите за пасивна противопожарна защита могат да бъдат намалени заедно с разходите за проектиране на вентилационна система. Нещо повече, инсталирането на системата редуцира риска, позволявайки по-висока интензивност на трафика, транспортиране на опасни и запалими товари през тунелите и прилагане на безопасни стратегии за евакуация.

 

Информация за контакт:

ТехИнфо
Оторизиран партньор за България
на VID FIREKILL

София, ул. Фредерик Жолио-Кюри 20
Моб.тел: +359 888 441 336
И-мейл: info@techinfo.bg
Уебсайт: www.techinfo.bg

 

Източник: © ТехИнфо
Снимки: © VID FIREKILL, © ТехИнфо, © Pixabay.com

Специални публикации

Системи за пожарогасене с водна мъгла – устойчива технология в противопожарната индустрия
Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат...
Какво е устойчива противопожарна защита и как се постига в съвременните сгради?
Осигуряването на пожарна безопасност в съвременните сгради е комплексен въпрос, който изисква компетентни специалисти, ясни роли и отговорности на всеки етап от проектирането, строителството и...
Водна мъгла ниско налягане – модерният подход в противопожарната индустрия
За последните тридесет години противопожарната защита с водна мъгла еволюира от теория до все по-широко приемана в практиката алтернатива на традиционните противопожарни системи с вода,...

Норми и стандарти

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010...
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, …
Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,...
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014 г., попр. ДВ. бр.105 от 19 Декември...